تولد تا مرگ ستارگان11
توسط : sm1372
تبدیل جرم به انرژی وقتی دو هسته اتمی با هم تركیب شوند، مقدار كمی از جرم آنها به انرژی تبدیل می شود؛ بنابراین جرم هسته جدید، از حاصلجمع جرم دو هسته ای كه با هم تركیب شدند كمتر است. آلبرت اینشتین رابطه جرم و انرژی را كشف كرده و آن را در قالب معادله E=mc2 بیان كرد. این معادله بیانگر مقدار انرژی آزاد شده از تركیب ذرات است. E به معنای انرژی، m به معنای مقدار جرم و c سرعت نور است. سرعت نور برابر است با 299.792 كیلومتر در ثانیه. این مقدار واقعا عدد بزرگی است و چنانچه آنرا در معادله بگذاریم متوجه می شویم كه با گداختن جرم بسیار كمی از ماده، می توان انرژی مهیبی به دست آورد. برای مثال با سوخت هسته ای كامل 1 گرم ماده، 90 تریلیون ژول انرژی به دست می آید. این مقدار انرژی تقریبا برابر است با انرژی آزاد شده در انفجار 20.000 تن TNT. انرژی بمب هسته ای آمریكا كه در سال 1945، در جریان جنگ جهانی دوم ، به هیروشیمای ژاپن اصابت كرد معادل انفجار 12.000 تن TNT بود. نابودی هسته های سبك در مركز پیش ستاره، هنگامیكه دما به 1 میلیون K می رسد، گدازش هسته آغاز می شود. شروع این گدازش باعث تغییر و از میان رفتن هسته های سبك می شود. از جمله هسته لیتیوم 7، كه شامل سه پروتون و چهار نوترون است. در فرایندی كه این هسته شركت دارد، یك هسته هیدروژن با آن تركیب شده و هسته لیتیوم 7 را به دو قسمت تقسیم می كند. هر قسمت شامل یك هسته هلیوم 4 (دو پروتون و دو نوترون) است. به هسته هلیوم 4، ذره آلفا نیز گفته می شود.
دوشنبه 18/6/1387 - 16:13
پسندیدم 0
UserName