بیست و پنج حدیث در مزمت دروغ ازفرمایشات پیامبر(ص)
توسط : ZohooreYar
 

بیست وپنج حدیث درمزمت دروغ ازفرمایشات پیامبر(ص) وائمه:

1- دروغ فسق ودروغگو فاسق است.

2- دروغگو ایمان ندارد.

3- دروغ ازقماربدتراست.

4- دروغگو دشمن خداست.

5- روب دروغگو سیاه است.

6- دروغ ازشراب بدتراست.

7- دروغگو بوی دهانش متعفن است.

8- خدای تعالی دروغگو را لعنت می کند.

9- بوی گند دهان دروغگو به عرش می رسد.

10- دروغ مخرب ایمان است.

11- دروغ مانع چشیدن طعم ایمان است.

12- دروغگو تخم کینه درسینه ها می کارد.

13- دروغگو مروتش ازهمه خلق کمتراست.

14- به جهت یک دروغ،هفتاد هزارفرشته دروغگورا لعنت می کنند.

15- دروغ علامت نفاق است.

16- دروغ بدترین ریاهاست.

17- دروغ فراموشی می آورد.

18- دروغ دریست ازدرهای نفاق.

19- دروغگو به عذابی مخصوص درقبرگرفتارخواهد شد.

20- دروغ،محروم کند دروغگو را ازنمازشب وروز.

21- دروغ سبب خذلان الهی است.

22- دروغ سبب گرفتن صورت انسانی ازدروغگو است.

23- دروغ،بزرگترین خباثت است.

24- دروغگو،بزرگترین گناهکاران است.

25- دروغ صاحبش را هلاک کند.
يکشنبه 1/7/1386 - 18:15
پسندیدم 0
UserName