• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 966
 • پنج شنبه 1383/6/19
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 19 شهریور ماه 1383

كشف بیش از یك میلیون اثرتاریخی ایران

 تاكنون یك‎ میلیون و 200 هزار اثر تاریخی‎ در كشور كشف‎ شده‎ است‎.

معاون‎‎ بین الملـل‎ حقـوقـی‎ و امـور مـجلـس‎ سازمان‎ میراث فرهنگی‎ و گـردشگـری‎ در محـل‎ قلعه‎ فلك‎‎ الافـلاك در خـرم‎ آبـاد بـا بیـان‎ اینكه‎ این‎‎ آثار بسیار فـراوان تـر از ایـن مقدار است‎ ، تصریح‎ كرد: درپی‎ این‎ هستـیـم‎ كه‎ هیأت‎ های‎ باستان‎ شناسی‎‎‎ داخلی و خارجـی در تعامل‎ با هم‎ كمك‎ كنند كه‎ این‎ آثـار را بشناسیم‎ و پـس‎ از كشـف،‎ آنهـا را احـیـا و آماده‎‎‎ كرده و در اختیار علاقه مندان‎ قـرار دهیم‎.

وی‎ همچنین‎‎‎ در ادامه‎‎ با بیان اینكه تاكنون تنها پنج‎ اثر ارزشمند كشورمان‎ در فهـرسـت‎ جهانی‎ ( یونسكو ) به‎‎ ثبـت‎‎ رسیـده اسـت ازقلعه‎‎ فلك‎‎‎ الافلاكبه عنـوان‎ یـك اثـر مـهـم‎ تاریخی‎‎‎ و فرهنگی یاد كرد و گفت‎: یـكـی از اهداف‎ اولویت‎ دار مجلس‎ رهسازی‎ این‎ قلعه‎ و رساندن‎‎ آن به‎‎ جایگاه واقعی‎ اثر است‎.

قلعه‎ تاریخی‎ فلـك‎‎ الافلاك در میان‎ فهرست‎ آثار كشور برای‎ ثبت‎ در آثار یونسكو قرار دارد.

UserName