• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 944
 • پنج شنبه 1383/6/12
 • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری14 شهریور ماه 1383

پخش‎3 فیلم‎ ایرانی‎ درجشنواره‎ فوكواوكا

سه‎‎ فیلم‎‎ ایرانی‎ در جشنواره فیلم های‎ آسیایی‎‎ فوكواوكا نمایش‎ داده‎ می شود.

فیلم‎ های‎ مارمولك بـه‎ كـارگـردانــی‎كمـال‎ تبریزی‎،میهمان‎‎ مـامـان ســاخـتــه‎ داریـوش‎ مهرجویی‎‎ و اشك‎ سرما به‎ كارگردانـی عزیزاللـه‎ حـمیـد نـژاد 10 روز دیـگـر در جشنواره‎‎‎ فوكواوكا به نمایـش‎ گـذاشتـه        مـی‎ شوند.

جشنواره‎ فیلم‎ های‎ آسیایی‎ «فوكواوكا» دهـــم‎ ســپتــامبــر 20 ( شهــریـــور ) درشهر فوكواوكا در غرب‎ ژاپن‎ به‎ مدت10 روز برگزار می‎ شود.

فیلم‎های‎ ایرانی‎ همواره‎‎ در جـشنـواره هــای‎ بیـن‎‎ المـللـی‎ فـیلـم‎ ژاپـن نـقــش‎ بـرجـستـه‎‎ ای‎ دارند و از جمله فیلم‎ هایـی‎ هنری‎‎ هستند كه‎‎ توانستند توجه بسـیـاری از تماشاگران‎ ژاپنی‎ را جلب‎ كنند.

UserName