عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد دهـم - صفحه 404 -  سخنراني در جمع اعضاي كميته امداد "پاكسازي ادارات - اتكا به جوانان "
صفحه : 404
مي كنند؛ دارند مي روند درو مي كنند. اين مغزها را ما مي خواهيم ؛ نه آن مغزهايي كه حالاكه برايشان تعيش (4) حاصل نيست فرار كنند. چرا به خود نمي آيند اينها؟ چرا اينهانمي فهمند مقدار خودشان را و مقدار مملكت ما را؟ ما اين مغزهايي را مي خواهيم كه درعين حالي كه دكتر است ، در عين حالي كه مهندس است ، مي رود در جهاد سازندگي وجهاد سازندگي را راه مي اندازد. ما اين مغزها را مي خواهيم كه از امريكا پا مي شودمي آيد اينجا مي گويد من آمده ام براي كمك ؛ نه پا بشود فرار كند از اينجا! اين مغزهاي فرار به درد ما نمي خورد، بگذار فرار كنند. اگر شما هم مي دانيد كه در اينجا جايتان نيست ، شما هم فرار كنيد! راه باز است . مملكت ما آدم مي خواهد حالا؛ نه مغزهايي كه مي روند در پناه انگلستان و در پناه امريكا.
خداوند به همه شما توفيق عنايت كند. و من وقتي شما را، اين چهره هاي انساني ،نوراني ، خدمتگزار را مي بينم مباهات مي كنم به اينكه مملكت ما اين طور است . دنيا الان نظرش به مملكت ماست . نه به آن طبقه ؛ به شما. نه به آن طبقاتي كه سابق هم سر همه كارها بودند، و الان هم شما مي گوييد كه اتومبيلهايشان ، بچه هايشان را مي برند به مدرسه ،و از همين اتومبيلها هست و به ما نمي دهند براي جهاد سازندگي ! دنيا به شما نظر دارد؛ نه به اين اتومبيل سوارها؛ نه به اينهايي كه در كاخ مي نشينند. كوخ نشينها هستند كه موونه اين مملكت و سرمايه اين مملكت اند؛ نه آن كاخ نشينها. خداوند اين كوخ نشينها را براي ماحفظ كند. و خداوند اين مسلميني كه تعهد دارند براي اسلام ، اين جوانهايي كه خدمت دارند مي كنند به كشور خودشان ، خدمت دارند مي كنند به اسلام ، خداوند براي ما حفظكند. خداوند همه شما را، خواهرها را، برادرها را حفظ كند و قدرت ، عنايت كند. مطمئن باشيد كه با اين روحيه اي كه داريد پيروز هستيد. و نمي تواند كسي بر شما غلبه كند؛ و شمابر همه غلبه خواهيد كرد.
نگاه دنيا به اين نهضت