سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش مرکز یادگیریhttp://www.tebyan.net//index.aspx?pid=256784Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.مدل یادگیری عمیق<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1871101650157764591602047015110711072206.jpg'/> مدل یادگیری عمیق به ایجاد ترکیبی از دانش، مهارت ها و بینش در نظام آموزشی معتقد است... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3503322/12/2017 12:00:00 AMتیزهوشی و تفکر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/1301891815116416714814442311663881112248.jpg'/>ذهنی که با پرسشگری مواجه است، خود را به چالش می کشد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3503172/12/2017 12:00:00 AMنقش تعامل مثبت معلم با دانش آموزان در موفقیت تحصیلی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/210611539114410814319321622188854416993244.jpg'/>رفتار مثبت و سازنده معلم به مراتب نقش مهمم تری در موفقیت تحصیلی دانش آموزان ایفا می کند و حتی بیش از امکانات آموزشی و کمک درسی و حتی اندازه کلاس و تعداد شاگردان روی یادگیری دانش آموزان موثر است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3489191/29/2017 12:00:00 AMنقش باور به توانایی در موفقیت در درس ریاضی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/011873845411516061551415913415293182186.jpg'/>نه تنها استعداد ریاضی افسانه است بلکه حتی چیزی به نام مغز ریاضی نیز وجود ندارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3488821/29/2017 12:00:00 AMتعیین اهداف آموزشی در طرح درس<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/11/227148100145697322351042321206675963516.jpg'/>چگونه برای دروس خود، اهداف آموزشی بنویسیم؟...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3488691/29/2017 12:00:00 AMپروتئین ها در پراکسی زوم (بخش دوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1471522315120132988148197114221901693494.jpg'/>پراکسی زوم ویژگی های جالبی دارد. این اندامک هم می تواند از رشد و تقسیم پراکسی زوم های موجود حاصل شود و هم می تواند از نو (از غشاها و پروتئین های اولیه مشتق از شبکه آندوپلاسمی) تولید شود. این اندامک می تواند با دریافت ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527823/7/2017 12:00:00 AMتا شدن پروتئین ها (1)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/164351401551532413385219321078166879472.jpg'/>بسیاری از پروتئین ها پس از واسرشت شدن کامل می توانند با قرار گرفتن در شرایط مناسب مجددا به حالت طبیعی اولیه خود تا بخورند، یعنی اطلاعات لازم برای تا شدن درست آنها در توالی آمینواسیدی آنها و در نتیجه در ماده ژنتیک رمز شده است. به عبارت دیگر تا شدن این ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3518182/26/2017 12:00:00 AMحجم و مساحت اشکال هندسی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/205151791273924247524573184463721353154.jpg'/>در مورد اشکال هندسی سه بعدی و دارای حجم برای بدست آوردن مساحت جانبی و مساحت کل هر شکل، می توان از رسم گسترده آن(یعنی باز کردن آن در فضای دو بعدی) بر روی صفحه و محاسبه مساحت هر یک از سطوح استفاده کرد. ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3536033/13/2017 12:00:00 AMکد ژنتیک (2)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/9222221031522299334362396198245187215242.jpg'/>در شرایط طبیعی، رمز گذاری مجدد به ندرت و فقط در ارتباط با ژن های محدودی اتفاق می افتد. انجام این فرآیند برای بیشتر ژن های دیگر سلول در شرایط طبیعی می تواند اثرات مخربی داشته باشد. جالب است که رمزگذاری مجدد در چرخه زندگی بعضی ویروس ها مثل رتروویروس ها ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3517732/26/2017 12:00:00 AMاسامی برگزیدگان سومین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/55911491143373655020418042114889233255.jpg'/>اسامی برگزیدگان و تقدیری های دانش آموزان در سومین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3534853/13/2017 12:00:00 AMکد ژنتیک (1)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/244123208104322402411281862302057114019396153.jpg'/>یک mRNA در رمزهای سه نوکلئوتیدی (سه تایی) به نام کدون خوانده می شود. برای هر کدون دست کم یک tRNA وجود دارد. تعداد tRNA ها معمولا بیشتر از تعداد کدون ها و بیشتر از تعداد آمینواسیدهایی است که رمز می شوند. در حالی که بیست آمینو اسید طبیعی وجود دارد، 61 ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3517562/26/2017 12:00:00 AMاندازه سلول (2)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1511732392501641321311162242416216612549.jpg'/>در زیست شناسی سلولی مولکولی، مقادیر بسیار کوچک مربوط به درون سلول ها کاربرد زیادی دارند. در درون یک سلول چه مقادیری برای اندازه ها متداول است؟ هسته سلول های یوکاریوتی معمولا 10-3 میکرومتر قطر دارد و...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3516702/25/2017 12:00:00 AMاندازه سلول (1)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/24522937782484221131171248121131341701379.jpg'/>اندازه گیری ابعاد سلول ها، اجزا و اندامک های کوچک با استفاده از میکروسکوپ نوری یکی از راه های تشخیص گونه ها ی مختلف موجودات زنده است. رایجترین روش اندازه گیری ابعاد سلول در میکروسکوپ نوری استفاده از عدسی چشمی خاصی به نام میکرومترچشمی (اکولر مدرج) است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3516582/25/2017 12:00:00 AMپروتئین ها در مسیر ترشحی (1)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/168238202452558218110374223078138635823.jpg'/>هر وزیکول در حال تشکیل با روکشی پروتئینی پوشیده شده است. وزیکول ها را بر اساس نوع پروتئین های روکش آنها دسته بندی می کنند. هر نوع روکش فقط در وزیکول های بین کده های مبدا و مقصد خاصی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال پوشش وزیکول هایی که از شبکه ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3538933/14/2017 12:00:00 AMاسکلت سلولی (ریز لوله چه ها)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/ts/notImage.gif'/>ریز رشته ها در سازمان دهی غشای قطر بیرونی این لوله های توخالی حدود 25 نانومتر است. ریز لوله چه ها در مقایسه با رشته های اکتین انعطاف پذیری ساختاری کمتری دارند. سازمان دهی ریز لوله چه ها با پروتئین های متصل به ریز لوله چه صورت می گیرد. ریز لوله ها از ... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3541883/14/2017 12:00:00 AMهدف گیری به لیزوزوم (3)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1882152145149230612439124837172106191226121.jpg'/>هر مولکول کلاترین در سیتوزول ساختاری سه پا به نام تریسکلوین دارد که از سه زنجیره سنگین و سه زنجیره سبک تشکیل شده است. پلیمریزه شدن این تریسکیلون ها با تشکیل شش ضلعی ها و پنج ضلعی ها باعث ایجاد انواع برآمدگی های کروی و غیر کروی بزرگ و کوچک در غشا می شود. .</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3540883/14/2017 12:00:00 AMهدف گیری به لیزوزوم (2)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/5821915318511315880236213126210951906714551.jpg'/>لیزوزوم به صورت پیش ساز، غیر فعال نگه داشته می شوند در دستگاه گلژی انجام می شود. گیرنده M6P در شبکه گلژی دور به این پروتئین ها متصل می شود و آنها را به وزیکول مناسب هدایت می کند. افزودن نشان M6P در دو قدم (در کیسه های متفاوتی از گلژی) انجام می شود. در ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3540353/14/2017 12:00:00 AMهدف گیری به لیزوزوم (1)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/4179100200969311915013815391846820715985.jpg'/>عمده پروتئین های غشایی و محلول لیزوزومی به طور غیر مستقیم و به واسطه اندوزوم های تاخیری به لیزوزوم می رسند. این پروتئین ها ابتدا در وزیکول هایی با روکش کلاترین به اندوزوم می روند و با تشکیل لیزوزوم از اندوزوم، در لیزوزوم قرار می گیرند....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3539573/14/2017 12:00:00 AMانتقال وزیکولی (بخش سوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/41174502021502451503271212165106246716141.jpg'/>در پی باراندازی، پروتئین های v-SNARE در وزیکول با پروتئین های t-SNARE در غشای هدف تشکیل کمپلکس بسیار پایدار SNARE را می دهند. در پی آن بلافاصه دو غشا به هم ملحق می شوند و محتوای وزیکول به مقصد می رسد. در این میان Rab نیز GTP خود را هیدرولیز می کند و ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3539153/14/2017 12:00:00 AMانتقال وزیکولی (بخش دوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1961143659242110651869230455932299254.jpg'/>G پروتئینی مونومری که آزاد شدن وزیکول ها از شبکه آندوپلاسمی را کنترل می کند، Sar1 نام دارد. وقتی Sar1 متصل به GDP باشد، در سیتوزول محلول می باشد. پروتئین تراغشایی Sec12 در غشای شبکه آندوپلاسمی نقش تعویض کننده ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3539023/14/2017 12:00:00 AMانتقال وزیکولی (بخش اول)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/20170314085045117_02.jpg'/>انواع پروتئین ها می توانند با پروتئین های روکش برهمکنش دهند و همراه آنها در وزیکول قرار گیرند. بعضی از آنها محموله های وزیکول هستند. این محموله ها می توانند محلول یا تراغشایی باشند. محموله های تراغشایی می توانند مستقیما با ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3538993/14/2017 12:00:00 AMپروتئین ها در مسیر ترشحی (3)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/96462076736120218135210131817235315117.jpg'/>پروتئین های محلول مقیم شبکه آندوپلاسمی در پایانه N خود دارای نشان نگه داری KDEL که (K لایزین، D آسپارتیک اسید، E گلوتامیک اسید و L لوسین) هستند که برای آن گیرنده هایی تراغشایی موسوم به گیرنده های KDEL وجود دارد. گیرنده های KDEL در غشای شبکه آندوپلاسمی و..</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3538953/14/2017 12:00:00 AMپروتئین های بین غشا (2)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1521802110011520617312887105106681132241262.jpg'/>بطور کلی مراحل آغازی بیوسنتز پروتئین های ترشحی ، غشایی و لیزوزومی نیز بوسیله ریبوزوم های آزاد صورت می گیرد و زمانی که زنجیره پلی پپتیدی به طول 80 آمینو اسید ساخته شد و به محض آن که پپتید نشانه از ریبوزوم بیرون زد کمپلکس SRP به ریبوزوم وصل می شود و فراین..</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3538923/14/2017 12:00:00 AMپروتئین های بین غشا (1)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/2471261135772124914712188238456016315774.jpg'/>پروتئین ها پس از ورود به شبکه آندوپلاسمی و پردازش در آن عموما از طریق بخش هایی تخصصی در این اندامک که ساختاری لوله ای دارند و کده واسطه شبکه اندوپلاسمی به گلژی 271019 (ERGIC) نامیده می شوند. همان طور که قبلا بررسی نموده اید در دستگاه گلژی پردازش های ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3537023/13/2017 12:00:00 AMپردازش و کنترل کیفیت (بخش سوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/1870215186120240231795313713791312623659.jpg'/>پروتئین های کمکی دیگر لکتین ها می باشند. لکتین ها می توانند به کربوهیدرات های روی گلیکو پروتئین ها متصل شوند. پروتئین هایی مثل کل نکسین و کل رتیکولین لکتین هستند. لکتنین های شبکه آندوپلاسمی عموما به کاتالیزورهای تا ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3535263/13/2017 12:00:00 AMپردازش و کنترل کیفیت (بخش دوم)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/4010514415827243238218232204845324424204142.jpg'/>در شبکه آندوپلاسمی زبر، برخی از پروتئین ها از پایانه C خود به صورت کووالان به یک لنگر گلیکولیپیدی غشایی به نام گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول (GPI) متصل می شوند که آنها را به غشا متصل نگه می دا...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3534063/13/2017 12:00:00 AMپردازش و کنترل کیفیت (بخش اول)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/20170313091046151_25.jpg'/>N- گلیکوزیلاسیون غالبا همزمان با ترجمه رخ می دهد. پس از اضافه شدن قند، آنزیم های دیگری برخی زیر واحدهای قندی را از گلیکو پروتئین حاصل جدا می کنند. پردازش الیگوساکاریدها در تا شدن درست پروتئین، در کنترل این تا شدن و در نهایت در انتقال گلیکو پروتئین از...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3533643/13/2017 12:00:00 AMورود پروتئین ها به غشا (1)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/17155190131226421572376136199632082315106.jpg'/>همه پروتئین های ورودی به مسیر ترشحی، ترجمه را نه روی سطح شبکه آندوپلاسمی زبر، بلکه در ریبوزوم های آزاد در سیتوزول آغاز می کنند. پس از شروع ترجمه، توالی نشان پروتئین (که در پایانه N واقع است و ابتدا ترجمه می شود) از تونل خروج زیر واحد بزرگ ریبوزوم خارج...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3532503/12/2017 12:00:00 AMپروتئین ها در پراکسی زوم (بخش اول)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/21415874255810118120083435633207111150212.jpg'/>پراکسی زوم اندامکی با یک غشا و حاوی انواع آنزیم های اکسنده است. در لومن این اندامک (موسوم به ماتریکس پراکسی زوم) در نتیجه اکسایش آنزیمی انواع مولکول ها با O2، پراکسید هیدروژن (H2O2) که خود ترکیبی واکنش ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527703/7/2017 12:00:00 AMورود پروتئین به میتوکندری (2)<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1395/12/11710221167595516530101762161601002458287.jpg'/>Hsp70 در بستره به پلی پپتید در حال ورود متصل می شود و خود به دو روش ورود پروتئین را تسهیل می کند. یک مدل تسهیل ورود که برای چپرون های مولکولی اندامک های دیگر(کلروپلاست و شبکه آندوپلاسمی زبر) نیز پیشنهاد شده است، مدل گیره براونی نام دارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3527453/7/2017 12:00:00 AM