سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش احکام اسلامیhttp://www.tebyan.net/http://ahkam.tebyan.netCopyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.حکم بستن چشم ها در نماز<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/579521111239021314521918813812412619099172.jpg'/>حکم بستن چشم ها در نماز</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37927410/17/2017 12:00:00 AMصیغه خواهر و برادری و محرمیت اقوام<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/18108111576219823612015184159246235195305.jpg'/>آیا در اسلام صیغه خواهر و برادری وجود دارد؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37855410/14/2017 12:00:00 AMقطع کردن (شکستن) نماز<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/1732401215583461684217521594221359231242.jpg'/>آیا می شود برای حفظ جان خود یا دیگری نماز واجب را قطع کرد؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37885910/15/2017 12:00:00 AM پاسخ به چند سؤال کاربردی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/548102483715717218602131598121235135145.jpg'/>يکی از دو خون در زمان عادت وقتيه بوده و ديگری در زمان عادت وقتيه نباشد؛ اين صورت خود دارای دو حالت است:</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37885510/15/2017 12:00:00 AM احکام ديگر مستحاضه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/743581921442488016064250231141093659132.jpg'/>اموری که انجام آن بر زن مستحاضه جايز است</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37885210/15/2017 12:00:00 AM احكام قطع شدن خون استحاضه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/53106602121131302552372141292022106137168200.jpg'/>اگر خون استحاضه قبل از وقت نماز بيايد و در وقت نماز قطع شود، بايد برای نماز وظايف مستحاضه را انجام دهد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37885010/15/2017 12:00:00 AM احكام تغيير نوع استحاضه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/521911978118498872388717214171159102155.jpg'/>اگر استحاضه قليله يا متوسّطه زن بعد از نماز صبح، كثيره شود و به اين حال باقی بماند، بايد احكامی را كه در مسأله (136) شرح آن ذکر شد، نسبت به نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا رعايت نمايد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37884910/15/2017 12:00:00 AM احكام معلوم نبودن نوع استحاضه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/23925097351781391424410921189682211910452.jpg'/> هرگاه نداند استحاضه او قليله است يا متوسّطه، به گونه ای احتياطاً رفتار مي‌كند كه هم وظيفه استحاضه قليله و هم وظيفه استحاضه متوسّطه را انجام داده باشد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37884810/15/2017 12:00:00 AM استحاضه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/236675133662282016359100103502980252119.jpg'/>يكی از خون هايی كه از زن خارج مي شود، خون استحاضه است و زن را در موقع ديدن خون استحاضه «مستحاضه» مي گويند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37884710/15/2017 12:00:00 AM احکام نفساء<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/50122160206481789923014452556211815828115.jpg'/>آنچه بر حائض واجب است مثل قضای روزه‌های ماه مبارک رمضان، بر نفساء هم واجب مي باشد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37884410/15/2017 12:00:00 AM نفاس<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/924311267167351638010228215103125138249197.jpg'/>در محاسبه ده روز نفاس توجّه به سه نكته لازم است</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37883710/15/2017 12:00:00 AM مسائل متفرّقه حيض<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/22430211693231134180108555324616237227140.jpg'/>زنی كه معمولاً هر ماه يك مرتبه خون مي بيند اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند در حالی كه هر يك از دو خون از سه روز كمتر نيست و از ده روز هم بيشتر نيست و در بين دو خون پاك بوده، چنانچه روزهايی كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد، هر چند يكی از آن دو خون يا هر دو نشانه های حيض را نداشته باشد يا در روزهای عادت نباشد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37883010/15/2017 12:00:00 AM احکام لکّه بينی بانوان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/232112383238135144583618428238128112152.jpg'/>لکّه بينی مستمر نباشد هر چند به اينکه زن تنها يک لكّه  صورتی يا زرد رنگ خون مشاهده نمايد، حکم اين صورت در قالب مثال ذکر مي‌شود</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37882710/15/2017 12:00:00 AM استبراء و استظهار در حيض<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/8823633931031109219163231173106254186217145.jpg'/>استبراء از خون حيض، عمل خاصی است كه زن برای آگاهی از وضعيت باطن مجرا و اينكه آيا آلوده به خون حيض است يا نه انجام مي دهد. اين استبراء در موردی انجام مي شود كه زن دارای دو شرط باشد....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37882510/15/2017 12:00:00 AMاحکام عادت ماهانه ناسیه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/47261521392201704721310711962114117155108178.jpg'/>ناسيه يعنی زنی كه مقدار يا زمان عادت خود را يا هر دو را فراموش كرده است، اين زن اگر خونی ببيند كه كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد همه آن حيض است، چه نشانه‌های حيض را دارا باشد و چه نشانه‌های حيض را نداشته باشد </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37882010/15/2017 12:00:00 AM اقسام زنان حائض<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/769611712110116357130105195217254973624207.jpg'/> زنان حائض شش قسم اند</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37881310/15/2017 12:00:00 AM چگونگی از بين رفتن عادت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/171104145802076013214221593455913726112234.jpg'/>با مشاهده يك حيض مخالف، عادت شرعی زن از بين نمی رود مثلاً زنی كه در هر ماه، عادت وی از اول تا هفتم ماه است هر گاه يك بار بر خلاف عادت خود از دهم تا پانزدهم خون ببيند، عادتش به هم نمي خورد و همچنان از اول تا هفتم در هر ماه خواهد بود. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37880910/15/2017 12:00:00 AM اقسام عادت در حيض<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/253720517020823170162526220315422123592.jpg'/>به دوره منظّم قاعدگی زنان، «عادت» گفته می شود و آن، سه قسم است:</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37880510/15/2017 12:00:00 AM احكام کم بودن وقت نماز برای حائض<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/98243182412172524723817211921520691191245.jpg'/>بنابر احتياط واجب اگر وقت به اندازه غسل يا وضو نداشته (اگر وظيفه‌اش غسل يا و ضو يا بوده)، امّا مي‌توانسته يک نماز با تيمّم قبل از حائض شدن بخواند ولی آن را نخوانده باشد، بايد آن نماز را قضا نمايد. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37880010/15/2017 12:00:00 AM احكام حائض<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/36137631848231231492071336765109195620.jpg'/>چند مورد بر حائض، حرام است</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37879710/15/2017 12:00:00 AM احكام خون‌های مشكوك<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/19424479133255992036994167110413842223156.jpg'/>اگر خونی ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضه، چنانچه شرايط حيض را داشته باشد، بايد حيض قرار دهد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37879310/15/2017 12:00:00 AMشرايط خون حيض<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/144109230201542201516780111691152278897149.jpg'/>حيض كه گاهی از آن تعبير به عادت ماهانه يا قاعدگی مي شود، خونی است كه غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زنان خارج می شود و زن را در موقع بيرون آمدن خون حيض، «حائض» مي‌گويند و در شرع مقدّس اسلام احكامی دارد كه در مسائل آينده خواهد آمد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37878610/15/2017 12:00:00 AM طهارت آب های 3 گانه از انسان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/10523524025022482175743198166581552680106.jpg'/> باسلام من همیشه بعدازدستشویی استبراء میکنم ولی بعضی اوقات که به بیرون میروم وهواسرد است مایع چسبناکی ازمن خارج میشود آیا پاک است یا نجس واگه چندساعت بعدازاستبراء کردن باشد چطور واگه ادراردرمثانه باشد چطور؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37878010/15/2017 12:00:00 AMنماز و وضوی شخصی که جراحی زیبایی بینی کرده <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/13311746981634521106108153951985184133233.jpg'/> اگرفردی عمل زیبایی بینی انجام دهد ورسیدن اب به محل عمل ضررداشته باشدچگونه بایدوضوبگیرد درصورتیکه خم کردن سربرای رکوع وسجودضرردارد بایدچگونه نمازبخواند</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37877510/15/2017 12:00:00 AMحکم کار کردن زن در مراکز مختلط<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/179174182397168193122125168101778119217170.jpg'/>سؤال: کار زن در مراکز تعلیم و تربیت به‌صورت مختلط با اساتید مرد ـ که گاهی جلسات مشورتی مشترک منعقد می‌شود ـ چه حکمی دارد؟ </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37813610/10/2017 12:00:00 AMراز محرم شدن شوهرخواهر !!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/1871617210158422372324519128811933204217.jpg'/>شاید اگر خانم ساره بیات درجشن 38 سالگی خود پاره ای مباحث که در تضاد با آموزه های دینی و اسلامی بود را به طور علنی بیان نمی کرد هیچ گاه به صراحت اسمی از او برده نمی شد و در مقام نقد گفتار او واژگان استخدام نمی شد، ولی چه باید کرد که در این جشن سخنانی گفته شد که نه تنها با آموزه های اسلامی تناسبی نداشت، بلکه در تضاد جدی و صریح با قوانین و احکام الهی بود.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37810710/10/2017 12:00:00 AM استفاده از نوره و حکم ماندن سفیدی و لیزی آن بر بدن برای وضو و غسل<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/92081381722053206852112965170223211134147.jpg'/> استفاده از نوره و حکم ماندن سفیدی و لیزی آن بر بدن برای وضو و غسل</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37754610/8/2017 12:00:00 AM وجود مانع (مثل آنژیوکت) در بدن و وظیفه فرد (غسل و وضو یا تیمم یا جمع؟) <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/23537101861331312348516520284151200225.jpg'/>باتوجه باینکه آیت الله سیستانی برای مانع در اعضای وضو فرموده اند تیمم کنیم.. آیا برای غسل هم چنین است؟ مثلا خانمی برای رژیم دکتر به دستش آنژیوکت متصل کرده برای غسل باید تیمم کند با توجه به مانع؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37754510/8/2017 12:00:00 AMنوشته رضوی بر روی جلد کیک و.... حکم اسماء متبرکه را دارد یانه؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/2292021081087840469515117205101120860174.jpg'/>نوشته رضوی بر روی جلد کیک و.... حکم اسماء متبرکه را دارد یانه؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37753510/8/2017 12:00:00 AM حکم لباس فردی که صورت نجسش را شسته <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/07/172251061861822094220225420513727233160252139.jpg'/> در حین شستن صورت خونی ام لباسم خیس شده است. در چه حالتی لباسم نجس تلقی می شود؟</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=37752910/8/2017 12:00:00 AM