سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش کودک و نوجوانhttp://www.tebyan.net//index.aspx?pid=338207Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.دانستنی های عجیب<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/03/62124326148148121145162245763975243143237.jpg'/>دنیای حیوانات دنیای عجیبی است که هر چه با دقت تر به آن نگاه توجه می کنیم به حقایق عجیب تری می رسیم....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3598775/22/2017 12:00:00 AMمسواک<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/03/981991381731241482181741901213193202121115178.jpg'/>مسواک بزن مهربان ...فرشته خوش زبان </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3598245/22/2017 12:00:00 AMخرگوش باهوش<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/03/10658090691172321882814499225124227172.jpg'/>در دشت سبز و خرمی یک خرگوش چاق و سفید همراه سه فرزندش زندگی می کردند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3598145/22/2017 12:00:00 AMزمین پاک<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/03/1691069220817714010919316212714810617818918842.jpg'/>آی بچه ها، بزرگترا زباله هارو... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3597925/22/2017 12:00:00 AMچگونه می توانیم به حیوانات جنگل نزدیک شویم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/03/1302242165562382131192234471264515911538.jpg'/>جانوران بیش تر ازهر جای دیگردرمناطق جنگلی رفت و آمد می کنند. فقط کمی صبر وحوصله می خواهد تا بتوانیم آن ها را غافلگیر کنیم و ببینیم....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3597865/22/2017 12:00:00 AMیک قالب صابون<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/13821719967214521111424551272209102108187.jpg'/>كلاغی یك قالب صابون پیدا كرد. آن را برداشت تا به لانه اش ببرد اما وسط راه، صابون از لای منقارش لیزخورد و افتاد. ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3596485/21/2017 12:00:00 AMچرا باید امانت دار باشیم?<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/18825187469516449103183454074250207254146.jpg'/>اگر کسی عروسک دوستش را از او به امانت گرفت، باید آن را صحیح و سالم برگرداند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3595585/20/2017 12:00:00 AMنانوا<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2521271112221604149841801636524011919412541.jpg'/>از صبح تا شب پای تنور است ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3595015/20/2017 12:00:00 AMآیا رنگ پوست همه آدم ها یک جوره؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/23912520614526161140382111902432031171711865.jpg'/>نه... این ها را ببین همه با هم فرق دارند. قد، رنگ و چشم رنگ موهایشان با هم متفاوت است. رنگ پوست شان هم شبیه هم نیست. بیا دلیل آن را بفهمیم؟...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3590685/15/2017 12:00:00 AMگندم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/208431761571891110698518322126229221148163.jpg'/>یک دانه گندم افتاد برخاک ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3586195/10/2017 12:00:00 AMزندگی من( خر گوش<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/213651715123277176172509828199106150141113.jpg'/>خرگوش ها تنها زندگی نمی کنند. آن ها گروهی و در کنار خانواده زندگی می کنند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3590315/15/2017 12:00:00 AMگریه کودکان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/13234126821012202083196189924481218252.jpg'/>ظهر بود. مسلملنان وضو گرفتندو خود را برای نماز جماعت آماده کردندو ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3587305/13/2017 12:00:00 AMدفتر نقاشی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/3912811521561127134122176812133316223421641.jpg'/>دفتر نقاشی است ...روی هر برگش گلی </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3582895/8/2017 12:00:00 AMکفش های سوت سوتی رامین كوچولو<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/226651521464921672129646190157696321789.jpg'/>رامین خیلی كوچولو بود. تازه می توانست دستش را به دیوار بگیرد و چند قدم بردارد. كمی كه می ایستاد، تعادلش را از دست می داد و به زمین می خورد. ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3584995/9/2017 12:00:00 AMماشین حساب<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/166102212204143245202229818221220518923193170.jpg'/>دوستم خیلی زرنگ است او ریاضی دان خوبی ست... </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3584595/9/2017 12:00:00 AMکفش<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/662424219618939392161685025317511216210485.jpg'/>کی بود کی بود؟ ...کفش های خاله جون بود </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3584155/9/2017 12:00:00 AMعصام کو؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/141166626466244216225242632082183312324381.jpg'/>جیغ یغو از سوراخ تپه اش اومد بیرون...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3583605/8/2017 12:00:00 AMدامن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/6719419314695918117862382324524083745.jpg'/>کی بود کی بود؟ دامن بود</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3583195/8/2017 12:00:00 AMزود باش بپر<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/5523013157196179130166911572331082162253102.jpg'/>یکی بود یکی نبود، آقا خرسه قصه ما یک هواپیما آورده بود. حیوان ها دلشان می خواست بروند مسافرت....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3582995/8/2017 12:00:00 AMجشن ولادت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/1022061374123069146239137223142232169183121132.jpg'/>غرق نور و شادی است جمکران این روزها ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3585475/10/2017 12:00:00 AMآدم باید یه سوزن به خودش بزند، یک جوالدوز به دیگران<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2383886197150239228215971982518121488943.jpg'/>آیا دوست داری کسی مداد تو را بدون اجازه بر دارد؟ حتما جواب می دهی که نه...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3582835/8/2017 12:00:00 AMچرا باید به همسایه هایمان نیکی کنیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1394/11/20160201143024542_3.jpg'/>افرادی که با هم در یک کوچه یا در یک آپارتمان زندگی می کنند همسایه هم محسوب می شوند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3581395/7/2017 12:00:00 AMدختر شیعه<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/19820325519875401256131041745424017699.jpg'/>دختر شیعه کلا همیشه با حجاب ...کارش همیشه روی حساب و کتاب</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3581375/7/2017 12:00:00 AMخرگوش کوچولو<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/2422261049825571533613822519911158161137136.jpg'/>بچه خرگوش ها بی مو و کور و کر به دنیا می آیند.بعد از چند روز بچه خرگوش ها مو در می آورند و چشم شان باز می شود ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3582495/8/2017 12:00:00 AMچتر برگی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/1381344017011920121395216111622615311059201.jpg'/> تیلیک، تیلیک، تیلیک تیلیک ...صدای تگرگه </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3582375/8/2017 12:00:00 AMچرا باید از دیگران تشکر کنیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/ts/notImage.gif'/>بعضی از آدم ها خیلی با ادب اند و از خوبی و لطف دیگران همیشه تشکر می کنند...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3581155/7/2017 12:00:00 AMنخستین جشنواره هنر و خلاقیت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/02/234301432188441012191452076941100247215222.jpg'/>نخستین جشنواره هنر و خلاقیت، همزمان با دوازدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3574484/29/2017 12:00:00 AMچرا نباید کسی را مسخره کنیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/441291821452511622512262186102252283211123.jpg'/>در گلستان، همه ی گل ها به یک رنگ نیستند....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3568174/18/2017 12:00:00 AMیک گوشش دَر است و یک گوشش دَروازه.<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/220150144140201215127240114113351911991570234.jpg'/>من از پند ها و نصیحت های بزرگ ترها خیلی چیزها یاد گرفته ایم. از معلم خودم یاد گرفته ام که زودتر از دیگران به آن ها سلام کنم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567484/17/2017 12:00:00 AMچرا باید دعا کنیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1396/01/241200142122126223917228254117684222320699.jpg'/>همان طو رکه ما به آب و غذا نیاز داریم به حرف زدن به دیگران نیز نیاز داریم. وقتی ما با دوستانمان حرف می زنیم احساس شاد ی می کنیم و ...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=3567454/17/2017 12:00:00 AM