• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1892
 • يکشنبه 1386/7/15
 • تاريخ :

اساسنامه فدراسیون فوتبال (5)

اساسنامه فدراسیون فوتبال (5)

در ادامه انتشار اساسنامه فدراسیون در این قسمت قصد داریم تا شما  کاربران را با ادامه بخش پنجم آشنا کنیم .

ماده 36 جلسات هیئت رئیسه

1- هیئت رئیسه باید حداقل هشت بار در سال جلسه داشته باشد.

2- رئیس فدراسیون باید جلسه هیئت رئیسه را برگزار نماید. اگر 50% اعضای هیئت رئیسه درخواست برگزاری جلسه را داشته باشند، رئیس فدراسیون باید ظرف مدت، چهارده روز نسبت به برگزاری جلسه اقدام نماید.

3- رئیس فدراسیون باید موارد دستور جلسه را تهیه و تنظیم نماید. هر عضو هیئت رئیسه می تواند موارد مورد نظر را برای درج در دستور جلسه پیشنهاد نماید. اعضای هیئت رئیسه باید پیشنهادات خود را جهت گنجانده شدن در دستور جلسه حداکثر 10 روز قبل از برگزاری جلسه هیئت رئیسه برای سازمان اداری فدراسیون ارسال نمایند. دستور جلسه باید حداکثر تا هفت روز قبل از جلسه برای کلیه اعضای هیئت رئیسه ارسال گردد.

4- دبیر کل در جلسات هیئت رئیسه بعنوان دبیر بدون حق رای حضور می یابد.

5- تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت رئیسه می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به اجرا گذاشته شود، مگر آن که هیئت رئیسه تصمیمی غیر از آن بگیرد.

 

ماده 37 اختیارات هیئت رئیسه

1- مسئولیت برگزاری و هماهنگی لازم برای جلسات عادی و فوق العاده مجمع

2- تایید رؤسا و اعضای کمیته های فدراسیون پس از پیشنهاد رئیس فدراسیون

3- تصویب رؤسا، معاونین و اعضای رکن قضایی بنا به پشنهاد رئیس فدراسیون

4- تصویب تشکیل کمیته های موقت در صورت نیاز و لزوم بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون

5- بررسی و تصویب آئین نامه های ارائه شده به وسیله کمیته های فدراسیون

6- نصب یا عزل دبیر کل فدراسیون براساس پیشنهاد رئیس فدراسیون

7- معرفی حسابرسان مستقل به مجمع

8- تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم برای اداره سازمان اداری و کمیته های فدراسیون

9- حصول اطمینان از اجرای صحیح اساسنامه و هماهنگیهای لازم برای اجرا

10- تعلیق موقت یا رفع آن از یک عضو یا سازمان وابسته به فدراسیون تا مجمع بعدی

11- تفویض بخشی از وظایف و حیطه اختیارات هیئت رئیسه به دیگر قسمت های فدراسیون

12- اتخاذ کلیه تصمیمات لازم برای اداره فدراسیون که در اساسنامه به مجع یا رکن دیگری تفویض نشده باشد.

 

ماده 38 مصوبات هیئت رئیسه

1- جلسات هیئت رئیسه با حضور اکثریت دوسوم اعضا رسمیت پیدا می کند مگر در مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده است.

2- تصمیمات هیئت رئیسه با رای اکثریت نسبی اعضای حاضر اتخاذ می گردد. در صورت تساوی آرا، رای رئیس مشخص کننده نتیجه موضوع مورد بحث خواهد بود. اعلام رای از طریق نماینده یا نامه قابل پذیرش نخواهد بود.

3- در صورتی که روند تصمیم گیری در مورد یک موضوع در تضاد با منافع بعضی از اعضای هیئت رئیسه باشد آن اعضا نمی توانند در مذاکرات و رای گیری در مورد آن موضوع مشارکت داشته باشند.

4- تصمیمات اتخاذ شد در صورت جلسه ثبت خواهد شد.

5- تصمیمات اتخاذ شده توسط هئیت رئیسه می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت اجرا گذاشته شود، مگر آن که هیئت رئیسه تصمیمی غیر از آن بگیرد.

 

ماده 39 اخراج اعضای حقیقی و حقوقی عضو مجمع یا منتخب مجمع

1- مجمع می تواند عضو یا اعضای منتخب خود در فدراسیون یا مجمع عمومی را اخراج کند. هیئت رئیسه می تواند اخراج عضو را در دستور جلسه مجمع قرار دهد. اخراج عضو از فدراسیون می تواند به صورت مشروط باشد. هر عضو هیئت رئیسه می تواند پیشنهادی را برای رسیدگی به مورد اخراج اعضا در دستور جلسه هیئت رئیسه قرار دهد.

2- اخراج عضو باید براساس مدارک مستند هیئت رئیسه صورت پذیرد. این مدارک باید همراه دستور جلسه مجمع برای اعضای مجمع ارسال گردد.

3- عضو مورد سئوال این حق را دارد تا در دفاع از خود توضیحات لازم را ادا نماید.

4- اخراج اعضای منتخب یا عضو مجمع باید توسط آرای مخفی به تصمیم نهایی برسد. برای تصویب موضوع، موافقت اکثریت دوسوم اعضای حاضر مورد نیاز است.

5- در صورت اخراج مشروط، عضو از کلیه وظایف و مسئولیت هایی که داشته است کنار گذاشته می شود.

6- آئین نامه این ماده به پیشنهاد هیئت رئیسه تهیه و در اولین مجمع فدراسیون به تصویب می رسد.

 

ماده 40 مسئولیت و اختیارات رئیس فدراسیون

1-1- نماینده قانونی فدراسیون

1-2- مجری تصمیمات مجمع و هیئت رئیسه از طریق کمیته ها و سازمان اداری فدراسیون

1-3- حصول اطمینان از اینکه اعضا و نهادهای وابسته به فدراسیون فوتبال به وظایف خود در جهتنیل به اهداف ذکر شده در اساسنامه به نحو شایسته عمل می نمایند.

1-4- هدایت سازمان اداری فدراسیون

1-5- برقراری ارتباط با اعضای فدراسیون و سایر سازمان های ملی و بین المللی (فیفا و کنفدراسیون)

1-6- پیشنهاد عزل یا نصب دبیر کل به هیئت رئیسه

1-7- برگزاری و اداره جلست هیئت و کمیته های تحت پوشش فدراسیون

1-8- پیشنهاد انتصاب یا انفصال روسا و اعضای کمیته ها

1-9 پیشنهاد انتصاب یا انفصال روسا، معاونین و اعضای رکن قضایی

1-10- صدور یا لغو احکامی که در این اساسنامه پیش بینی شده است.

2- اگر رئیس فدراسیون غایب باشد و یا بطور دائم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رئیس او عده دار وظایف وی تا زمان رفع غیبت یا مجمع بعد خواهد بود. در صورت غیبت یا خودداری نایب رئیس اول، وظایف به نواب رئیس بعدی محول می شود.

 

ماده 41 نامزدهای پست ریاست فدراسیون

1- رئیس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود. پس از انجام انتخابات و پایان مجمع رئیس انتخاب شده می تواند کار خود را شروع نماید. رئیس فدراسیون حداکثر می تواند برای یک دوره متوالی دیگر انتخاب شود.

2- هر نامزد باید حائز شرایط ذیل باشد:

2-1- تابعیت ایران و سکونت در کشور

2-2- عدم سوء پیشینه و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تایید مراجع ذیصلاح

2-3- حداقل 35 سال و حداکثر 65 سال تمام سن در زمان انتخابات

2-4- دارا بودن مدرک حداقل لیسانس یا معادل آن

2-5- دارا بودن 8 سال سابقه مدیریت

 

ماده 42 نمایندگی و حق امضا

1- کلیه مکاتبات اداری با امضای رئیس فدراسیون معتبر است و کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و چک و اوراق بهادار با امضای رئیس فدراسیون و خزانه دار معتبر خواهد بود. در غیاب رئیس، نایب رئیس اول دارای حق امضاء می باشد.

2- رئیس فدراسیون می تواند بخشی از اختیارات خود را به نواب رئیس و دبیرکل تفویض کند.

 

ماده 43 کمیته های دائمی فدراسیون

1- کمیته های دائمی فدراسیون عبارتند از:

1-1- کمیته مسابقات

1-2- کمیته فنی و توسعه

1-3- کمیته داوران

1-4- کمیته بانوان

1-5- کمیته جوانان

1-6- کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی

1-7- کمیته پزشکی ورزشی

1-8- کمیته وضعیت بازیکنان

1-9- کمیته رسانه ها

1-10- کمیته آموزش

1-11- کمیته بازاریابی

1-12- کمیته تیم های ملی

1-13- کمیته فرهنگی و بازی جوانمردانه

2- رئیس، نواب رئیس و اعضای کمیته های فدراسیون به پیشنهاد رئیس و تایید هیئت رئیسه با حکم رئیس فدراسیون منصوب می گردند.

3- دبیران کمیته ها از بین کارکنان فدراسیون بنا به پیشنهاد دبیرکل و حکم رئیس فدراسیون منصوب و بدون حق رای در کمیته ها انجام وظیفه می نمایند.

4- دوره عضویت رؤسا، دبیران و اعضای کمیته ها چهار ساله می باشد.

5- فعالیت کمیته ها تابع آئین نامه های خاص هر کمیته بوده که به تصویب هیئت رئیسه می رسد.

6- کلیه پیشنهادات کمیته ها از طریق دبیرکل به هیئت رئیسه تقدیم می گردد.

مطالب مرتبط :

اساس نامه فدراسیون فوتبال (4)

UserName