• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6481
 • شنبه 1382/9/29
 • تاريخ :

عنوان:

 استفاده از کلید های میانبر برای انجام امور مختلف
موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان
29/09/1382


باوجودتغییر در وضعیت گرافیکیسیستم عامل ها و برنامه هاواعمالشیوه ای که در آن ماوس از جایگاه ویژه ای برخوردار است هنوز هم افرادی هستند که مایلند از میانبر های کلیدی موجود برای اجرای فرامین خاص و عمومی استفاده کنند. استفاده از این شیوه در بسیاری مواقع نسبت به مواردی که از ماوس برای انتخاب گزینه ای استفاده می کنیم ، موجب افزایش سرعت عمل نیز می شود . البته در مواردی که به ماوس دسترسی نباشد نیز می توان از این کلید ها برای انجام امور مختلف استفاده کرد.
در جدول زیر برخی از عمومی ترین میانبر های کلیدی ویندوز که می توانید از آنها در اجرای برنامه هایمختلفاستفاده کنید،ذکر شده اند:

CTRL+C

Copy

CTRL+XCut
CTRL+Vpaste
CTRL+ZUndo
CTRL+YRedo
CTRL+Aانتخاب همه گزینه های یک پنجره
DELETEپاک کردن فایل و انتقال به سطل بازیابی
SHIFT+DELETEحذف مستقیم فایل بدون انتقال به سطل بازیابی
پائین نگه داشتن CTRL  به همراه کشیدن فایل یا پوشه مورد نظرکپی فایل یا پوشه مربوطه در محل دیگر
پائین نگه داشتن  CTRL+SHIFTبه همراه کشیدن فایل یا پوشه مورد نظرایجاد یک میانبر برای یکی از اقلام در مکان دلخواه
F2برای تغییر نام فایل یا پوشه مربوطه
F3فعال کردن امکان جستجو
ALT+ENTERمشاهده مشخصات فایل یا پوشه انتخاب شده
ALT+F4بستن برنامه یا پوشه فعال جاری
ALT+TABجابجایی بین چندین برنامه مختلف
ALT+ESCجابجایی بین چندین برنامه مختلف
SHIFT+F10فعال کردن منوی زمینه برای موضوع انتخاب شده
Backspaceبرگشت به یک پوشه قبل
CTRL+ESC یا
فعال یا غیر فعال کردن منویStart
F10 یا کلیدALTفعال شدن منو های برنامه جاری و امکان انتخاب آنها
F5refresh کردن پنجره جاری
پائین نگه داشتن SHIFT  در هنگام داخل کردنCDجلوگیری از اجرایAutorun هنگام قرار دادنCD
+ BREAK
فعال شدن پنجره مشخصات سیستم
+ D یا
+ M
کمینه کردن تمام برنامه های جاری و مشاهدهdesktop
+ Shift +M
باز کردن همه پنجره های کوچک شده
+E
باز کردن پنجرهEXplorer
+F
فعال کردن پنجره جستجو
+ F1
فعال کردن پنجرهHelp
+ L
قفل کردن کامپیوتر
+ R
فعال شدن پنجرهRun
ALT+SPACEBARفعال کردن گزینه های انتخاب منوی سیستم
CTRL+Pفعال کردن پنجره چاپ و امکان پرینت سند جاری

UserName