• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1096
 • يکشنبه 1382/9/16
 • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 16آذرماه 1382

آغازجشنواره بین المللی فیلم

رشد دركرمان

تهران‎‎‎ ـ سی‎‎ وسومین جشنواره‎ بیـن المـللـی فیلم‎ رشد ازامروز شنبه‎‎‎ به مدت‎ یك‎ هفته در كرمان‎ برگزار می‎ شود.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، دبیر جـشنـواره گفت‎: این‎‎‎ جشنواره‎ نخستیـن بـار از تهـران خارج‎ و در یكی‎ از مراكز استان ها بـرگـزار می‎شود. محرابی‎ افزود: این‎ جشنـواره‎‎ بـا دو گـروه فیلم های‎ علمی‎‎‎ آموزشی و تربیتی به‎ دو بخـش‎ دانش‎ آموزی‎ و اولیا و مربیان‎ تقسیـم‎ شـده‎ است‎.

وی‎ افزود:  مجموعاً 485 فیلم‎ از 21 كشـور به‎‎‎‎ دبیرخانه جشنواره ارسال‎ شد كه از این‎ تعداد 370 فیلم‎‎ ایرانی‎‎ و 115 فیلم خارجـی است‎. محرابی‎ گفت‎: كمیته‎ انتخـاب‎ از میـان‎‎ ایـن فیلم ها 118 فیلـم‎ را در بخـش هـای‎ مخـتلـف‎ پذیرفت‎ كه‎ از این‎ تعداد 49 فیلم‎ ایـرانـی‎ در بخش‎ فیلم های‎ كوتاه‎‎ و نیمه بـلنـد و 24 فیلم‎ در بخش‎‎ خارج‎ از مسابقه‎‎ به نمایـش درمی‎ آید.

وی‎‎ افزود: در بخش‎ مسابقه‎ فیلم های خـارجـی‎ هفده‎‎‎ فیلم‎ و در بخش‎ خارج‎ از مسابقه یازده فیلم‎ به‎ نمایش‎ درمی‎ آید. وی‎‎ گفت‎: همچنین‎ در بخش‎ مروری بر آثار یـك‎ فیلمساز هفت‎ فیلم‎ از ابـوالـفضـل‎ جلـیلـی‎ اكران‎ می‎ شود.

دبیر جشنواره‎ بین‎المللی‎ فیلـم‎ رشـد گفـت‎: بخش‎‎ دیگری‎ تحت‎ عنوان‎‎ دانش آموزان فیلمساز به‎‎‎‎‎ جشنواره اضافه شده است‎ و 37 فیلم‎ ساخته شده‎ از دانش‎‎ آموزان‎‎ دبیرستانی‎ در این بخش به‎ نمایش‎ درخواهد آمد.

UserName