• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 948
 • يکشنبه 1382/8/18
 • تاريخ :

نقش‎ قرآن‎ درایجاد فرهنگ‎ انكار ناپذیراست

تهران‎ ـ وزیر فرهنگ‎ و ارشاد اسلامی‎ گفـت‎: نقش‎ قرآن‎ در ایجاد و تداوم‎ فرهنگ‎ در جوامع‎ اسلامی‎ از جمله‎ ایران‎ غیرقابل‎ انكار است‎.

احمد مسجد جامعی‎ در مراسم‎ گشایـش‎‎ همـایـش بین‎‎ المللی‎‎ قرآن و توسعه‎ فرهنگـی افـزود: وجوه‎ و شاخص های‎‎ فرهنگـی‎ و تحـولات‎ فكـری و زندگی‎ در این‎‎‎ جوامع‎، بدون لحاظ كـردن نقـش‎ محوری‎ قرآن‎ قابل‎ شناسایی‎ نخواهد بود.

وی‎‎ مبنای حیات‎ خلاق‎ فرهـنگـی‎ را مـواجـهـه ی‎ مستمر افق‎ جدید و قدیم‎ بیان‎ كرد و گـفت‎: قرآن‎ در محوریت‎‎ سنت فرهنگی‎ ما جای‎ دارد و بی‎ هیچ‎ تردیدی‎‎ توجه‎‎ به آن‎ از منظر افق های جدید، یكی‎‎‎ از مضامین‎ اصلی تحولات‎ فرهنـگـی در هر دوره‎ تاریخی‎ است‎.

وزیر فرهنگ‎ و ارشاد اسلامی‎ گفت‎‎: مهجـوریـت قرآن‎ ناشی‎‎ از غفلت‎‎ جوامـع‎ اسـلامـی اسـت و كشورهای‎ پیرامونی‎ در دوران‎ جدید با پذیرش‎ گرایش های‎‎‎ خطی‎ درمدرنیته‎ به جای حفظ سنت هـای خود، با سابقـه‎ و تحـولات‎ كشـورهـای‎ مـدرن‎ روبرو شدند.

مسجد جامعی‎ افزود: باید روی‎‎آوری به‎ قـرآن،‎ از دو منظر بازیابی‎‎ خویشتن‎‎ و گشودن زبانی شنیدنی‎‎ برای‎‎ افق های فرهنگی دیگـر، مـورد توجه‎ قرار گیرد.

UserName