• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1003
 • يکشنبه 1382/8/18
 • تاريخ :

ماه مبارك رمضان در فرانسه

به‎‎ گزارش‎ تلویزیون‎‎ العربیـه، مسـلمـانـان آفریقایی‎ ، عرب‎‎ و تـرك‎ از شـرق‎ و غـرب در فرانسه‎ با نزدیك‎ شـدن‎‎ زمـان افـطار بـرای‎ فراهم‎ كردن‎ نیازهای‎ خـود از جـملـه‎ مـواد غذایی‎‎‎ راهی بازارهای‎ پاریس‎ می شوند. برخی‎‎ از موسسه‎‎ های‎ خیریه اسلامی در ایـن‎ شهـر به‎‎ صدها روزه دار فقیر افطاری‎ می‎دهند. رئیس‎ موسسه‎‎‎ خیریه اسلامی‎ گفت‎: این‎ مـوسسـه خیریه‎‎ از همه مردم‎ در ادیان‎ و تبعیت‎ هـای‎ مختلف‎ استقبال‎ می‎كنـد و هـمچـنیـن‎ افـراد داوطلـب‎ از همـه‎ ادیـان‎ نیزبـا مـا در این امر خیرهـمكـاری‎ می‎ كنند.

UserName