• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1056
 • سه شنبه 1382/8/6
 • تاريخ :

جشنواره فیلم كوتاه تهران پایان یافتبیستمین جشنواره‎ ملی‎ و هـشتـمیـن جشنواره‎‎ بین‎‎ المللی‎ فیلـم‎ كـوتـاه تهـران، شنبه‎ شب‎ با معرفی‎ برگزیدگان‎ در تـالار وحـدت‎ به‎ كار خود پایان‎ داد.

به‎ گزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خبـر, هیـئت‎ داوران‎ دربخش‎ مسابقه‎ الف‎ ملی‎ آثار شركـت‎ كننده‎ در قطع‎ های‎‎‎ بتاكم‎‎، دی وی كـم16 ، و 35 میلی متری‎ در بخش‎ پویانمایی‎ فیلم‎ «خستـه‎ و هیچ‎» ساخته ی‎‎‎ «بهاره طباطبایی»‎ را به عنـوان‎ فیلم‎ برتر این‎ قسمت‎ معرفی‎ كرد.

در بخش‎ تجربی‎ فیلم‎ «توفـان‎ سـنجـاقـك»‎ ساخته‎ ی «شهرام‎ مكری»‎ از تهران‎، در بخش‎ مستند «پنجره»‎‎‎ ساخته ی «بهزاد رسول‎ زاده» از تـالـش‎ و در بخش‎ داستانی‎ «دردسر پسـربـودن»‎ سـاختـه‎ ی«جمیل‎ رستمی»‎ از سنندج‎ عنوان های‎ برتـر ایـن‎ بخش ها را به‎ خود اختصاص‎ دادند.

در بخش مسابقه‎ ب‎ از میـان‎ آثـار آماتوری‎‎‎‎ در قطع‎ های«VHS»‎‎ و «SVHS»‎ هیئت‎ داوران‎ در بخش‎ پویانمایی‎ فیلـم‎ «گفتگوی‎‎ تمدن ها» ساخته‎ ی «ابوالقاسم‎ حیـدری» از زاهدان‎‎ و دربخش‎ تجربی‎« دوباره‎‎ باران» ساخته ی «محمود سعیدی»‎ از كرج‎ را به‎ عنوان‎ آثـار بـرتـر این‎ بخش‎ انتخاب‎ كرد.

همچنین‎در بخش‎ مستند فیلم‎‎ «برویم یـا بمانیم‎ حالا» ساخته ی‎« اردشیر پورنعمت»‎ از بندر انزلی‎‎ و در بخش‎ داستانی فیلم‎ «كدئین»‎ ساخته‎ ی «پیمان‎‎‎ یادگار» از آبادان بـه‎ عنـوان آثـار برتر معرفی‎ شدند.

در بخش‎ مسابقه‎‎ بین‎المللی‎ جـشنـواره فیلم‎ كوتاه‎‎ تهران‎ تندیس‎ های‎ جـشنـواره در بخش‎ پویانمایی‎ به‎‎ فیلم‎ «حرفه» از ایران‎،  در بخش‎ تجربی‎‎ به‎‎ فیلم‎ «مژگان»‎ از كره جنوبی، در بخش‎ مستند به‎‎ فیلم‎ «چكمه های‎ لاستیكی‎ قرمـز» ازبوسنی‎‎ و در بخش‎ داستانی به‎ فـیلـم‎ «فـردی‎ ناند» از استونی‎ رسید.

همچنین‎دربخش‎ ب‎‎ مسابقه‎ ملی‎ فیلـم‎ «آب درخوابگاه‎‎ مورچگان»‎ سـاختـه ی «فـردوس‎ خسـروی‎ نژاد» ازخرم‎ آباد،دربخش‎ الف‎ مسابقـه‎ ملـی‎ فیلم‎ «آخرین‎ روستای‎‎‎ سرشماری نشـده»‎‎ سـاختـه ی «شهرام‎ علیدادی‎» از تهران‎ ودر بخش‎ مسـابقـه‎ بین‎‎المللی‎فیلم‎ «مرد قرمز سبز شد» از انگلستان فیلم های‎ برتر جشنواره‎ امسال‎ معرفی‎شدند.

هیئت‎ داوران‎ در بیانیه‎‎ خـود جـایـزه بزرگ‎ جشنواره‎‎ را به فیلم‎ «بیـن‎ جنـگ هـا» از انگلستان‎ اهدا كرد.

UserName