• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2196
 • شنبه 1386/1/18
 • تاريخ :

18 فروردین روز جهانى سلامت

تصویری از یک پزشک در حال معاینه بیمار

روز جهانى سلامت هر سال در 7 آوریل(18 فروردین) تحت سرپرستى سازمان جهانى بهداشت (WHO)  گرامى داشته مى شود.

شعار روز جهانى سلامت سال ،2006 كار كردن با هم براى بهداشت است واولویت ها ی زیر را مطرح مى سازد:

1- تعلیم و تربیت كاركنان بهداشتى

2- حمایت و یارى رسانى به كاركنان بهداشتى

3- تقویت كارآمدى نیروى كارى بهداشتى

4- حل كردن نابرابرى و عدم تعادل ها.

شعار روز جهانى سلامت سال ،2006 كار كردن با هم براى بهداشت است.


پیام دكتر تیم اوانس معاون دبیركل سازمان جهانى بهداشت:

كاركنان بهداشتى" افرادى كه مراقبت های بهداشتى را براى آنهایى كه به آن نیاز دارند، فراهم مى كنند"قلب نظام هاى بهداشتى هستند. اما در سراسر جهان نیروى كارى بخش بهداشت، در بحران قرار دارند. بحرانى كه هیچ كشورى كاملاً از آن مصون نیست.

نتایج آشكار است: درمانگاه هاى بدون كاركنان بهداشتى و بیمارستان هایى كه نمى توانند كاركنان اصلى را جذب یا حفظ كنند.

در سطح جهان در نتیجه ی ده ها كمبود سرمایه گذارى در آموزش، تعلیم، حقوق و مزایا، محیط كارى و مدیریت، كمبود مزمن كاركنان بهداشتى وجود دارد. این امر به فقدان شدید مهارت هاى كلیدى، افزایش میزان تعویض حرفه و بازنشستگى زودرس و نیز مهاجرت ملى و بین المللى انجامیده است.

در آفریقاى زیر صحرا جایى كه همه ی موضوعات فوق با پاندمى(همه گیریا جهانی)

HIV/AIDS تركیب مى شود و 682 میلیون نفر در آن ساكنند تنها حدود 750 هزار نفر به عنوان كاركنان بهداشتى وجود دارند. در مقام مقایسه، این نسبت در كشورهاىOECD ( کشورهای عضو سازمان همكارى اقتصادى و توسعه) 10 تا 15 برابر بالاتر است، اما در این كشورها هم افزایش تعداد سالمندان فشار فزاینده اى را بر نیروى كارى بیش از حد مورد استفاده وارد مى آورد.

راه حل هاى این بحران باید در سطوح محلى، ملى و بین المللى طراحى شوند و باید دولت ها، سازمان ملل متحد، شاغلان حرفه ی پزشكى، سازمان هاى غیردولتى و رهبران اجتماعى را دخیل كنند.

هیچ راه حل منفردى براى چنین مسئله ی پیچیده اى وجود ندارد، اما شیوه هایى در پیش رو وجود دارند و باید از هم اكنون اعمال شوند. براى مثال برخى از كشورهاى توسعه یافته سیاست هایى اتخاذ كرده اند تا جذب فعال كاركنان بهداشتى از كشورهاى دچار كمبود نیروى انسانى در حوزه ی بهداشت را متوقف كنند.

برخى كشورهاى در حال توسعه در جداول حقوق پرداختى به كاركنان بهداشتى تجدید نظر كرده و مشوق هاى دائمى براى حفظ نیروهاى كارى شان و به كار گرفتن آنها در مناطق روستایى عرضه كرده اند. شیوه هاى تعلیم و تربیت براساس نیازهاى خاص كشورها تطبیق یافته اند. كاركنان بهداشتى محلى به جوامع شان براى پیشگیرى و درمان بیمارى اصلى یارى مى رسانند. اكنون باید تلاش به عمل آید تا نتایج این اقدامات از سال هاى آینده خودشان را نشان دهند.

منبع :روزنامه شرق


*مطلب مرتبط در این سایت:

- پیشرفت‌های بهداشتی ایران بعد از 57

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName