• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 18197
 • دوشنبه 1385/12/28
 • تاريخ :

بیمارستان ها ( فارس )


بیمارستان ابن سینا

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1370 باظرفیت 94 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ? روانپزشکی


بیمارستان اردیبهشت (امامی)

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1342 باظرفیت 65 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 65 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? اورژانس ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? ارولوژی ? ارتوپدی


بیمارستان اعصاب و روان

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1359 باظرفیت 500 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 450 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان پارس

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1350 باظرفیت 37 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 37 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان و زایمان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? ارولوژی


بیمارستان چمران

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1330 باظرفیت 285 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 191 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? رومانولوژی ? ارتوپدی ? اورژانس


بیمارستان حافظ

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1349 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 102 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? زنان وزایمان ? اورژانس ? روانپزشکی ? رومانولوژی ?نوزادان


بیمارستان خلیلی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1346 باظرفیت 90 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی


بیمارستان دستغیب

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1329 باظرفیت 130 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 87 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? هموفیلی ? تالاسمی ? جراحی فک و صورت


بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1341 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 10 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان زینبیه

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1365 باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 158 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ? نوزادان ? اورژانس ? ICU


بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1355 باظرفیت 65 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 38 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ?زنان و زایمان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? ارولوژی


بیمارستان شوشتری

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1340 باظرفیت 32 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 38 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان شهدای سروستان

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است كه در سال 1362 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 24 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? زنان وزایمان ? کودکان ? اورژانس


بیمارستان شهر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1355باظرفیت 65تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 65 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان وزایمان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? داخلی ? کودکان


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است كه در سال 1357باظرفیت 291 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 291 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? کودکان ? اورژانس ? جراحی مغز و اعصاب ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? پوست ? ارولوژی ? سوختگی ? نوزادان ? قلب ? CCU ? ICU ? Post CCU


بیمارستان شهید حجازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1353باظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ? اورژانس ? قلب ? CCU , Post CCU


بیمارستان علوی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1341باظرفیت 69 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 69 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :جراحی ? زنان وزایمان ? کودکان


بیمارستان علی اصغر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1366 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ? ترمیمی ? نرولوژی کودکان ? انکولوژی و هماتولوژی ? اورژانس


بیمارستان فرهمند فر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1375 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 25 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ? اورژانس ? ارتوپدی ? جراحی مغز و اعصاب ? چشم پزشکی ? ارولوژی


بیمارستان فقیهی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1330 باظرفیت 363 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 277 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? اورژانس ? ارولوژی ? پوست ? جراحی قلب ? جراحی قفسه سینه ? CCU ? ICU ? Post CCU


بیمارستان قطب الدین شیرازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1339 باظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 67 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: ترمیمی و سوختگی ? کودکان ? اورژانس ? زنان و زایمان


بیمارستان کسری

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1354 باظرفیت 27 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 27 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ? زنان و زایمان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? جراحی مغز و اعصاب ? ارولوژی ? گوش و حلق و بینی ? اورژانس


بیمارستان مشیر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1358 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 9 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی


بیمارستان میر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1327 باظرفیت 56 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 33 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ? زنان و زایمان ? اورژانس


بیمارستان میر حسینی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1361 باظرفیت 68 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 68 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? قلب ? اورژانس ? جراحی ترمیمی ? CCU , Post CCU


بیمارستان نمازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1334 باظرفیت 680 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 589 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? اورژانس ? جراحی مغز و اعصاب ? ارتوپدی ? عفونی ? قلب ? کودکان (قلب ? کلیه ? عفونی) ? هماتولوژی ? نفرولوژی ? مسمومیت ? داخلی غدد ? داخلی گوارش ? پزشکی هسته ای ? جراحی قلب ? تراکس و عروق ? ایمونولوژی ? پیوند مغز اسخوان ? پیوند اعضا ? Post CCU , CCU , ICU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان آباده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 118 ، تأسیس ، و در حال حاضر 130 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ICU ، CCU ، Post CCU


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان آباده واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 36 ، تأسیس ، و در حال حاضر 36 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان مرکز فوریتها

این بیمارستان در شهرستان ارسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، زایمان طبیعی


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان استهبان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، Post CCU ، CCU


بیمارستان امام

این بیمارستان در شهرستان اقلید واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، CCU


بیمارستان ولیعصر(عج)

این بیمارستان در شهرستان بوانات واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان مطهری

این بیمارستان در شهرستان جهرم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، CCU ، Post CCU


بیمارستان خلیلی

این بیمارستان در شهرستان داراب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 109 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ? ?? ، CCU


بیمارستان شهید رئیسی

این بیمارستان در شهرستان سپیدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، تالاسمی


بیمارستان شریعتی

این بیمارستان در شهرستان فسا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 134 ، تأسیس ، و در حال حاضر 134 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، CCU


بیمارستان انقلاب اسلامی

این بیمارستان در شهرستان فیروزآباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU ، Post CCU


بیمارستان ولیعصر(عج)

این بیمارستان در شهرستان کازرون واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 129 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، CCU


بیمارستان امام سجاد (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1353 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 117 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، پوست ، روانپزشکی ، ارتوپدی ، CCU


بیمارستان خنج

این بیمارستان در شهرستان لار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 48 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان امیدوار

این بیمارستان در شهرستان لار (اوز) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 8 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان علی اصغر (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار (بیرم) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 8 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان امیرالمومنین (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار (گراش) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 81 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ارولوژی ، Post CCU ، ICU ، CCU


بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان لامرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، Post CCU ،

CCU


بیمارستان بعثت

این بیمارستان در شهرستان لامرد (اشکنان) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان لامرد ( مهر) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 17 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان شهید مطهری

این بیمارستان در شهرستان مرودشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، تالاسمی ، CCU


بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان ممسنی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 118 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، تالاسمی ، CCU


بیمارستان شهدای نیریز

این بیمارستان در شهرستان نیریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 102 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU

اژدهایی پرصلابت بر فراز لارستان

اژدهایی پرصلابت بر فراز لارستان

اژدهایی پرصلابت بر فراز لارستان
گذری بر معابد ساسانی استان فارس

گذری بر معابد ساسانی استان فارس

گذری بر معابد ساسانی استان فارس
بزرگ ترین غار دست ساز خاورمیانه+عکس

بزرگ ترین غار دست ساز...

بزرگ ترین غار دست ساز خاورمیانه+عکس
دیدار از طولانی ترین دیوار گلی

دیدار از طولانی ترین دیوار گلی

دیدار از طولانی ترین دیوار گلی
UserName
عضویت در خبرنامه