• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3979
 • يکشنبه 1382/7/6
 • تاريخ :

گفتگو یی كوتاه با خانم فرزانه مافی،

 مسئوول دفتر امور زنان روستایی وعشایری وزارت جهاد كشاورزی

سركار خانم مافی ، لطفا" درارتباط با اهداف ، سیاستها وشرح وظایف دفتر تحت مسوولیت خود درخصوص تعاونیهای تولیدی زنان روستایی توضیحاتی ارائه دهید.

اهدافی كه این مدیریت درارتباط با ایجاد تشكلهای تعاونی زنان روستایی دنبال می كند عبارتند از ایجاد اشتغال ، سازماندهی مشاغل ، افزایش درآمد واز همه مهمتر زمینه سازی برای حضور زنان روستایی وعشایری در فعالیتهای اجتماعی واقتصادی ، همچنین به وجود آوردن روحیه خود باوری دراین قشر زحتمكش جامعه وسیاستهایی مانند توسعه ، گستر ش ، حمایت وتثبیت تعاونیهای مرتبط راهمراه با آموزشهای خاص دنبال می كند.

وظایفی كه مدیریت امور زنان وزارت جهاد كشاورزی درخصوص تعاونیهای زنان برعهده دارد، برنامه ریزی درجهت شناسایی ومعرفی مشاغل وحمایت از تشكلهای اقتصادی وهمچنین توسعه ، تقویت وتثبیت تعاونیها از طریق بازار یابی است .

ارائه شیوه های مناسب به منظور بهره گیری از منابع انسانی وامكانات مردمی وارزیابی ونظارت برحسن اجرای این تشكلها بخش دیگری ازاین وظایف است .

لطفااز آخرین وضعیت آماری تعاونیهای زنان روستایی توضیحی ارائه دهید ؟

براساس آنچه گفته شد تاسال 1379 حدود 80 تعاونی برای زنان روستایی تشكیل شده است . همچنین درسال 1379 با ارائه طرحی كه به مركز امور مشاركت زنان ریاست جمهوری انجام شد. موضوعات فعالیت این تعاونیها صنایع دستی ، منابع طبیعی و صنایع تبدلی دام وطیور بوده وبراساس نیاز سنجی و انجام مطالعات درمناطق مختلف به وجود آمده است.

مدیریت تحت سرپرستی شما چگونه با سازمانهای متولی تعاونیها هماهنگی دارد؟

با توجه به اینكه وظیفه تشكیل تعاونی به عهده وزارت جهاد كشاورزی نمی باشد ، مدیریت امور زنان دراین زمینه مباحث نیازسنجی ، زمینه یابی وزمینه سازی تعاونیها را پیگیری می كند و وزارت تعاون آنها را به ثبت می رساند . نظارت وارزیابی نیز با توجه به اهداف مشخص توسط این مدیریت صورت می گیرد.

همان طور كه می دانید موضوع بازاریابی از مسائل اصلی درتعاونیهاست؛ مدیریت امور زنان با این موضوع چگونه روبه رو شده است؟

زنان روستا یی به لحاظ عدم آشنایی با بازار فروش وسلایق مصرف كنندگان نمی توانند تولیدات خود را به شكل مناسب به بازار عرضه كنند. به همین منظور این مدیریت برآن شد كه با برگزاری نمایشگاههای ملی ، منطقه ای ومحلی موضوع بازاریابی وبازار رسانی تولیدات تعاونیهای زنان روستا یی و عشایری را برنامه ریزی كند. برپایی  این نمایشگاهها درسطوح مختلف علاوه بر بازار یابی باعث ایجاد حس خود باوری واعتماد درزنان روستایی می شود وزمینه های حضور آنان را در صحنه های اجتماعی واقتصادی فراهم می سازد.

به عقیده شما تعاونیها چه نقشی در احیاء هنرهای سنتی وفراموش شده دارند؟

زنان روستایی به لحاظ سكونت درمحیط روستا، ابزار تولید به اندازه كافی در دسترسشان نیست اما مواد اولیه را می توان یافت به همین دلیل بیشترین تولید صنایع دستی در روستاها انجام می شود. به تبع این موضوع گرایش تعاونیها به سمت صنایع دستی نیز بیشتر است درحال حاضر از30 تعاونی تشكیل شده برای زنان روستایی در 22 استان كشور 57%  در زمینه صنایع دستی فعالیت می كنند.

تنگناها ومشكلات پیش روی تعاونیها ی زنان روستایی را چگونه ارزیابی می كنید؟

تنگناها ومشكلات دراین ارتباط بسیار است ؛ از آن جمله است :

1-    بالا بردن بهره های بانكی كه باز پرداخت وام واعتبارات را برای زنان مشكل كرده است و نداشتن وثیقه به هنگام دریافت وام بانك به دلیل عدم مالكیت زنان در مناطق روستایی .

2-    عدم دسترسی به اعتبارات به دلیل معضلات فرهنگی حاكم بر روستاچرا كه زنان با محیط خارج از روستا ارتباط كمتری دارند وهمچنین عدم آشنایی با قوانین دراین ارتباط ودیگر معضلات از قبیل پایین بودن سرمایه اولیه برای تشكیل تعاونی وانتظارات زود هنگام برای رسیدن به سود و...

آیا در ارتبا ط با تاثیرات اقتصادی و اجتماعی تعاونیها ی زنان روستایی مطالعاتی صورت گرفته است ؟

دراین ارتباط ، ارزیابی مشاركتی انجام شده كه نتایج آن درحال استخراج است . به عنوان نمونه ارزیابی از تعاونیها ی حصیربافان استان گیلان به پایان رسیده است .

به عنوان آخرین پرسش مدیریت امور زنان روستا یی و عشایری وزارت جهاد كشاورزی چه برنامه های حمایتی حین تشكیل و پس ازآن پیش بینی كرده است ؟

با عنایت به تاثیرات شگرف این تشكلها در ابعاد مختلف برای زنان روستا یی این مدیریت تمامی هم خود را برا ی حمایت ازاین گونه تشكلها به كار گرفته است كه به برخی از آنها اشاره می كنم .

درزمینه آموزش برای اعضاء واركان تعاونیها آموزشهای تخصصی برنامه ریزی شده است و با توجه به ضعف بنیه مالی درحین تشكیل، درحد راه اندازی تشكیلات، تجهیزاتی دراختیارشان قرار می گیرد.

بازاریابی برای تعاونیها با برپایی نمایشگاهها درسطوح ملی، منطقه ای ومحلی برنامه حمایتی است كه مدیریت به دنبال آن بوده وهست . زنان روستایی درنمایشگاهها ضمن عرضه محصولات خود با سلایق مصرف كنندگان وتقاضای بازار نیز آشنا می شوند.

همچنین به منظور استفاده از تجارب تعاونیهای موفق وتبادل اطلاعات، برنامه بازدید برای اعضاء تعاونیها پیش بینی شده كه اجرا می شود. ایجاد ارتباط بامراكز مختلف جهت ایجاد وزمینه سازی تسیهلات اعتباری برای دریافت وام وافزایش سرمایه اولیه تعاونی از دیگر برنامه های حمایتی است .

درنهایت ، بازدید وارزیابی توسط كارشناسان مدیریت وارائه اطلاعات وآگاهیها ی روز وخدمات مشاوره ای به مدیر عامل تعاونی واعضای آن وارائه برنامه های پیشنهادی جهت بهبود كیفیت تولید و بهبود وضعیت تعاونی ، راهكاری است كه مدیریت امور زنان برای حمایت و پشتیبانی از تشكلهای تعاونیها به كار گرفته است .

به نقل از نشریه پیام زن

UserName