درباره نویسنده

نام : سعیده
نام خانوادگی : ثابتی رضوان
تعداد مقالات : 3
تعداد نظرات مقالات : 2
مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه الزهرا/ کارنامه ادبی این نوسینده و شاعر به این شرح است: عضو دوره دهم دفتر شعر جوان، برگزیده جشنواره جوان خوارزمی بخش داستان نویسی سال 79 ،برگزیده نثر ادبی جشنواره جوان ایرانی ، برگزیده کنگره حنجره های سرخ (شعر عاشورایی ) الیگودرز سال 89،برگزیده کنگره شعر رضوی کرمان ، ستعداد جوان کنگره شعر عاشورایی شیراز ،برگزیده جشنواره شعر شبهای شهریور ،برگزیده جشنواره نثر ادبی مراغه، برگزیده جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) ساری و...

لیست مقالات نویسنده

مرتب شده بر اساس :

به صورت :