• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2387
 • شنبه 1382/5/18
 • تاريخ :

پژوهش – ورزش

تمرینات سنگین كشتی خطر عفونت های تنفسی را افزایش می دهد

نتایج بررسی ها نشان می دهد كه تمرینات سنگین یا طولانی مدت، ورزشكاران را درمعرض خطرافزایش عفونت های مجاری فوقانی تنفسی قرار می دهد.

دكتربختیارترتیبیان استادیار دانشگاه و دكترسید محمد موذنی استادیار دانشگاه تربیت مدرس در پژوهشی كه به " اثر تمرینات كشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه روی ایمنی سلولی و كورتیزول سرم كشتی گیران جوان " پرداختند، می افزاید:

شاخص های ایمنی سلولی  و كورتیزول سرم كشتی گیران جوان تحت تاثیر شدت تمرینات قرار می گیرد و دستگاه ایمنی با تضعیف و مهار روبرو می شود.

براساس این مطالعه، 37 كشتی گیر جوان سبك آزاد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در فصل پیش از مسابقه 12 هفته و فصل مسابقه 4 هفته، تمرینات معینی را انجام می دادند و گروه شاهد در برنامه تمرینات مورد نظر شركت نمی جستند.

در ادامه از هر دو گروه در وضعیت استراحت، پایان فصل های پیش از مسابقه، مسابقه و پایان دو هفته دوره بازیافت خونگیری از ورید بازویی به عمل آمد و شاخص های یاد شده  درخون آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیقات نشان داد: در وضعیت استراحت، دو گروه از نظر شاخص های منتخب ایمنی سلولی وغلظت كورتیزول سرم یكسان بودند ، اما در فصل پیش از مسابقه و فصل مسابقه و دوره بازیافت در گروه آزمون تغییرات معنی داری در برخی از شاخص های ایمنی سلولی و غلظت كورتیزول سرم مشاهده شد.

همچنین مقایسه میانگین متغیرهای فیزیولوژیك – تركیب بدن از نظر همسانی دركشتی گیران جوان گروه آزمون وشاهد نشان داد: با توجه به ویژگی های بدنی كشتی گیران جوان، همسان بودن دو گروه از نظر متغیرهای تحت كنترل در مرحله استراحت، دو گروه تفاوت معنی داری با یكدیگر نداشتند. این نتایج در ادامه می افزاید: مقایسه میانگین شاخص های ایمنی سلولی و غلظت كورتیزول سرم دركشتی گیران جوان گروه آزمون و شاهد حاكی از آن است كه بر اساس تجزیه و تحلیل "پراش" به وسیله رتبه ها و مقایسه میانگین و اختلاف میانگین دو گروه بین میانگین درصد لنفوسیتهایCD4+T در پیش از فصل مسابقه، فصل مسابقه و دوره بازیافت در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری مشاهده شد. بدین ترتیب كه درصد لنفوسیت های +CD4 در مراحل مذكور در گروه آزمون كاهش داشته است.

UserName