روایت تصویری

تاریخ : 1393/6/3 تعدادبازدید : 416
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
اعتراضات به قتل نوجوان سیاه پوست آمریکایی توسط پلیس این کشور که هفته گذشته از شهر فرگسون در ایالت میسوری آغاز شده بود، به شهرهای دیگر آمریکا کشیده شده است. شرکت کنندگان در این اعتراضات دستهای خود را به تقلید از میشائیل براون، نوجوان 18 ساله ای که هنگام تیراندازی پلیس، دستانش را بالا برده بود، دست های خود را بالا می برند و اعتراض خود را به خشونت و رفتار تبعیض آمیز پلیس آمریکا نشان می دهند.
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
اعتراضات نسبت به قتل جوان سیاه پوست در آمریکا‎
   
UserName