• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1790
 • چهارشنبه 1382/11/29
 • تاريخ :

بیانات امام خمینی در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

شرکت مردم در انتخابات مجلس
بسم الله الرحمن الرحیم درمجلسشاهنشاهی ، هم سنا و هم شورایش مردم هیچ دخالتی نداشتند در این موقع كهانتخاباترا می خواهید شروع كنید ، من با اینكه بعضی مطالب را نوشته ام و پخش شده است ، معذلك چون امر مهم است و من احتمال می دهم كه یك وقت مسوولیتی به من متوجه باشد ، و من برای اداء وظیفه باز چند كلمه عرض می كنم . ملت ما ازمجلسزمان رضاشاه و محمد رضا پهلوی ، یك خاطرات تلخی دارد .

من قبل از زمان رضا خان هم یاد دارم بعضی از دوره هایانتخاباترا و حاضر بعضی حوزه های انتخاباتی هم بوده ام . از آن زمانی كه من یادم است تا حالا ،مجلسشورای ملی یك لفظی بوده است كه بی محتوا مجلسشورای ملی معنایش این است كه ملت اشخاصی را خودشان تعیین كنند و آنها هم به شور بنشینند و مصالح كشور خودشان را تعیین كنند .

قبل از آمدن رضاخان ، زمان احمدشاه ، امرانتخاباتبا خان ها بود و مالكین بود و گردن كلفت های هر منطقه ، آنوقت دولت نفوذ نداشت لكن شاهزاده هائی كه دارای ملك بودند و خان هایی كه دارای قدرت بودند و قلدرهایی كه در اطراف كشور بودند ، آنها رعیت های خودشان را ، مردم خودشان را با زور می آوردند پای صندوق ها و هرچه آنها می گفتند اینها هم عمل می كردند .

در زمان رضاخان ، آنوقت كه قدرت پیدا كرد و در زمان محمدرضامجلسباز به ملت كار نداشت ،مجلسشورای ملی نبود .

آن اول را باید بگوئیممجلسخان ها و این را بگوئیممجلسشاهنشاهی ، هم سنایش ، هم شورایش ، مردم هیچ دخالتی نداشتند و مردم هم كه می دیدند كه كاری از آنها نمی آید ، كنار می نشستند و می دیدند كه اشخاصی را كه می برند درمجلس، یك اشخاصی هستند كه خود آنها ساخته اند و مصلحت مملكت تو كار نیست ، حرف البته همیشه بود ، همیشه حرف و ثناخوانی و ترقیات ، هم در زمان محمدرضا بود و هم در زبان آنهائی كه او را تعیین كرده بود .

اگر الان صورتمجلسهایی آن وقت پیدا بشود ، می بینید كه سر تا تهمجلسبه ثنا و مدح محمد رضا و كسانی كه به او مربوط بودند می گذشت .

در آن زمان مسوولیت ملت نداشت برای اینكه قدرت نداشت و تحت سلطه خان ها در آن وقت و تحت سلطه این دو نفر ، رضا و

محمدرضا در این دوره و ملت هم هیچ كاری از او نمی آمد و نمی توانست ، نفس هم نمی توانست بكشد ، از این جهت هر مسوولیتی پیش خدا و پیش نسل های آینده متوجه می شد ، بر خان ها و بر وكلای خان ها در آن زمان بود و بر رضاخان و محمدرضاو وكلای منسوب از قبال اینها در این زمان بود . این مال آن زمان .

امروز سرنوشت اسلام و كشور به دست ملت است این تلخی مطالب و بی بند و باریانتخاباتو مجلسو امثال ذلك شاید یك وقت اسباب این بشود كه بعضی ها گمان كنند كه خوب حالا هم مثل آنوقت است و به اصطلاح آدم مارگزیده از ریسمان خط و خالدار هم می ترسند و ملت ما مار گزیده است ، استعمار گزیده است ، خان گزیده است و محمدرضا و رضاخان گزیده است ، از این جهت یك وقت می بینید كه در ذهنشان می آید كه خوب این هم مجلسی مثل آنمجلسها ، لكن همه باید بدانند كه امروز هیچ قدرتی نیست كه بتواند یك وكیل را تحمیل كند ، از رئیس جمهور گرفته تا ارتش ، تا شهربانی ، ژاندارمری ، خان ها هم كه دیگر چیزی از آنها باقی نمانده است .

واشراف و اعیان هم همین طور ، متنفذینی هم نداریم ، هیچ كس الان در ایران ، هیچ مقامی در ایران نیست كه قدرت این را داشته باشد كه یك وكیل تحمیل كند .

بنابر این امروز مسوولیت به عهده ملت است ، ملت اگر چنانچه كنار بنشیند ، اشخاص مومن ، اشخاص متعهد كنار بنشینند و اشخاصی كه نقشه كشیده اند برای این مملكت از چپ و راست ، آنها وارد بشوند درمجلس، تمام مسوولیت به عهده ملت است ، هر قدمی كه بر ضد اسلام بردارند ، در نامه اعمال ملت نوشته می شود ، هر كاری كه انجام بدهند مسوولیتش متوجه ملت است

امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت كشور ما به دست ملت است و اگر مسامحه كنند در این امر ، اهمال كنند ، نروند و رای ندهند ، مسوولیت متوجه خود آنهاست عینا ، و اگر بروند و در تشخیص مسامحه كنند و اشخاص متعهد مسلم ، كسانی كه برای كشور و اهالی كشور ارج قائل هستند ، كسانی كه نمی خواهند زمام امور كشور ما به دست چپ بیفتد یا به دست راست بیفتد ، این اشخاص را اگر چنانچه تعیین كنند ، به تكلیف خودشان عمل كرده اند و اگر چنانچه مسامحه در این امر كنند و آنها پیش ببرند ، آنهائی كه می خواهند ما را به زنجیر چپ و راست بپیوندند و ما را اسیر كنند در دست قدرت های بزرگ ، اگر آنها پیش ببرند و شما ساكت باشید ، تمام مسوولیت متوجه شماست .

امروز مسوولیت بزرگی به عهده همه ماست ، من آن مقداری كه قدرت دارم برای گفتن ، در عین حالی كه حال من حال نقاهت است ، احساس وظیفه می كنم و به ملت عرض می كنم و اگر ملت به این حرف گوش نكرد ، من حجت دارم ، فردا در پیشگاه خدای تبارك و تعالی از من سوال خواهد شد ، من عرض می كنم در آنجا كه من به ملت ، مصالح و مفاسد را گفتم ، من گفتم به اینكه اگر شما مسامحه كنید ، آنهایی كه می خواهند شما را به بند بكشند ، آنهایی كه با اسلام مخالفند ، آنهایی كه با جمهوری اسلام از اول تا حالا مخالفت كرده اند ، آنها خواهند پیش برد و اگر چنانچه خدای نخواسته آنها پیش ببرند و مملكت ما باز برگردد به حالی كه سابق بود ، یا به دست چپی ها بیفتد یا به دست راستی ها بیفتد تمام مسوولیتش به عهده شماست .

امروز مثل زمان سابق نیست ، مثل زمان رژیم سابق نیست . رژیم سابق شما نمی توانستید ، قدرت نداشتید ، امروز قدرت دارید برای اینكه حفظ كنید حیثیت اسلام را و حفظ كنید مصالح كشور را و حفظ كنید استقلال خودتان را و حفظ كنید آزادی خودتان را .

اگر مسامحه كنید ، در پیشگاه خدای تبارك و تعالی ، اگر نروید و رای ندهید و آنها كه جدیت دارند به اینكه وارد بشوند درمجلسو به هم بزنند اوضاع ایران را ، آنها خدای نخواسته بروند ، مسوولیتش به عهده شماست مستقیما .

مسوولیت همه طبقات دارند ، مراجع مسوولند ، علما مسوولند ، ائمه جماعت مسوولند ، خطبا مسوولند ، تجار مسوولند ، بازرگانان مسوولند ، دانشگاهی ها مسوولند ، طلاب علوم دینیه مسوولند ، كارگرها مسوولند ، همه مسوولند ، تمام قشرهای مملكت مسوولند ، امروز روزی است كه آنهایی كه از اول تا حالا مخالف با جمهوری اسلامی بودند ، اسلام را مخالف مقاصد خودشان می دیدند ، آنها به دست و پا افتاده اند و دارند تبلیغات می كنند .

اگر مومنین كنار بروند ، آنهایی كه متعهد به اسلام هستند كنار بروند و اینها بیایند و قبضه كنند ، مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار

اشخاصی كه متعهد بودند و قبضه كردند مشروطه را آنهایی كه متعهد به اسلام نبودند ، اسلام را به آنجا كشاندند كه همه دیدید .

اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در میدان ، مومنین آمده بودند ، روشنفكرهای متعهد آمده بودند و مسلمان های متعهد آمده

بودند و قبضه كرده بودندمجلسرا و نگذاشته بودند كه دیگران بیایندمجلسرا بگیرند ، ما به این روزگار نمی رسیدیم ، ما مملكت مان خراب نمی شد ، ما عزتمان از بین نمی رفت لكن شیاطینی كه در آنوقت بودند ، بیخ گوش اینها خوانده اند كه شما در سیاست

داخل نشوید ، سیاست است این ، شما را به سیاست چه و آنها باور كردند كه خیرخواه هستند .

امروز هم همان مسائل ممكن است در یك قشرهائی پیش بیاید كه بگویند ما چكار داریم به این كارها ، این كارها مال اشخاصی است كه خودشان می كنند . باید همه بدانند كه همه تان مسوولید ، همه معاقب هستید ، فردا در پیشگاه خدای تبارك و تعالی نه ملا حجت دارد اگر عمل نكند و نه كاسب حجت دارد اگر عمل نكند و نه زارع حجت دارد اگر عمل نكند و نه دانشگاهی و نه دانشجو و نه طلاب علوم دینیه ، كارگر و كارفرما ، همه در پیشگاه خدای تبارك و تعالی مسوول هستید و در پیشگاه ملت و نسل های

آتیه هم مسوول هستید . گمان نكنید كه به ما چكار دارد .

خیر ، همه چیز به شما مربوط است . امروز مثل زمان سابق نیست كه بگویید كه قدرت نداشتیم ، نمی توانستیم . امروز می توانید ، امروز همه قدرت دست ملت است ، امروز رئیس جمهور ، رئیس ارگان هر رئیس ارتش ، با شما ، با آن بازاری مثل هم هستید ، در امر ، نه او می تواند به شما تحمیل كند و نه شما می توانید تحمیل كنید و نه شما زیر بار می روید .

امروز همه مسوولیم . امروز همه باید با هم پای صندوق ها برویم و همه با اشخاص متعهد مسلم ، كسانی كه نه گرایش چپ دارند ، نه گرایش راست دارند ، نه ما را می خواهند به آنها بفروشند ، نه ما را می خواهند به آن طرف بفروشند ، این اشخاص را تعیین كنید تا سرنوشت شما و سرنوشت اسلام ، سرنوشت صحیح باشد .

خدایا ! من ادا كردم وظیفه كه به عهده من است در این حالی كه ضعف و نقاهت دارم و تو را شاهد می گیرم كه من برای ادای وظیفه این مسائل را می گویم و انشاءالله برای روز اول سال مسائل مهمی دارم كه اگر چنانچه زنده ماندم تا آنوقت آن مسائل را می گویم .

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته

زمان ارائه اولین گزارش برجام

زمان ارائه اولین گزارش برجام

زمان ارائه اولین گزارش برجام
حق سکوت آمریکا لو رفت!

حق سکوت آمریکا لو رفت!

حق سکوت آمریکا لو رفت!
بدعت مضحک داعش

بدعت مضحک داعش

بدعت مضحک داعش
آمریکا انگلستان را تهدید کرد!

آمریکا انگلستان را تهدید کرد!

آمریکا انگلستان را تهدید کرد!
UserName
عضویت در خبرنامه