• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4905
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

س

سرعت

(1سرعت حركت نوار فیلم در دوربین فیلمبرداری و دستگاه نمایش كه در مورد فیلم ناطق 35میلیمتری 24 كادر در ثانیه است و برای فیم صامت 16 تا 18 كادر در ثانیه.

(2سرعت عدسی دوربین فیلمبرداری، قابلیت جذب بیشتر نور توسط عدسی دوربین فیلمبرداری.

3)سرعت ( قابلیت ) جذب نور فیلم حساس.

Speed
سرو صداهای متفرقه

تمامصداهای فیلم به جز گفتگوها و موسیقی.( صدای پا، موتور اتومبیل، ریزش آب، غرشهواپیما و... )

Sound Effects

سر همكردن

اولین مرحله درتدوین یك فیلم .

Assembly

سریال (1)

یك نوع از فیلم هایدنباله دار كه ساختن آنها در سینمای آمریكا از 1912 باب شد و تا سال 1956 ادامهداشت. فیلم های پر حادثه، سراسر هیجان و زدوخورد كه بیشتر مخصوص تماشاگران كم سن وسال ساخته می شد و به شرح قهرمانی های یك شخصیت زورمند و افسانه ای، مدافع عدالت وخوبی، در زمینه های جذاب و غریب، در ماجراهای خطرناك و مبارزه با دشمنان متعدد وزورمند می پرداخت. طول این فیلم ها از طول یك فیلم معمولی بیشتر بود و معمولاً بهصورت چند فصل پشت سر هم ساخته می شدند.

Serial

سریال (2)

این واژه ( بهمعنی « صخره آویز » ) در اصل به صحنه های خطرناك رایج در فیلم های  « سریال» اطلاقمی گردید، و بعداً به طور كلی به عنوان معادل «‌سریال» به كاررفت.

Cliff - hanger

سكانس(فصل)

قسمتی از فیلم كهخود به خود جزیی كامل است و معمولا با

«روشن شدن تدریجی تصویر» شروع و به«تاریكی تدریجی » ختم می شود.

Sequence

سناریو (فیلمنامه)

واژه ایایتالیایی، طرح داستان فیلم كه صحنه به صحنه و فصل به فصل دنبال هم آمده، و نموداروقایع و شخصیت های ماجرا باشد.

Scenario
سناریویكار

سناریویی كه موقعكار، اعضای شركت كننده در تهیه ی فیلم، مثل هنرپیشه ها و غیره در دستدارند.

Script
سناریوی مخصوص فیلمبرداری

سناریوی كاری كهدر آن جزییات فنی مثل حركات دوربین،‌نوع «نما»ها و غیره قید شدهباشد.

Shooting Script
سناریوی مصورشده

یك سلسله نقاشیپشت سر هم كه با چند سطر نوشته زیر هر تصویر، قصه یا سناریوی فیلم را بیانكند.

Story Board

سوپرایمپوزیشن

(روی هم افتادنچند تصویر)

 رجوع شود به اصطلاح ( تصاویر روی هم).

Superimposition
سیستم ستارهسازی

شیوه ای كه درهالیوود ابداع شد و به جاهای دیگر نیز كشید و بنای سینما را بر پرورش و عرضه یستاره ها و راه دادن آنها به خواب و خیال تماشاگران قرار داد و بعد فیلم ها را برمبنای تیپ و شخصیت شناخته شده ی هنر پیشه ها قرار دادن و تحمیل این بساط به وسیله یتبلیغات به مردم ساده دل به نحوی كه آرایش سر و زلف را از آنها تقلید كنند و در مرگآنها بعضی دست به خود كشی بزنند.

Star System
سینكرونكردن

(سلسله مراتب (مراحل تطبیق دادن تصویر و صدای فیلم، به نحوی كه حركات با صداهای مربوطه خودشانبخوانند و مطابق باشند.

Synchronization
سینماتوگراف

دستگاه فیلمبرداریو دستگاه نمایش اختراعی برادران «لومی یر» به ثبت رسانده شده در تاریخ فوریه 1895.

Cinématographe
سینماسكوپ

یك طریقهفیمبرداری برای نمایش روی پرده ی عریض كه در آن از عدسی آنامورفیك  استفاده میكنند.

Cinemascope

سینما - حقیقت (1)

سری بیست و سه تایی فیلم های كوتاه مستند خبری كه

 « ژیگاورتوف » فیلمساز روس از سال 1922 تا 1925كارگردانی كرد.

Kino - Pravda

سینما - حقیقت (2)

اصطلاحی دیگر برایفیلم مستند (Documentary)كه بخصوص به كار فیلمسازانیاطلاق می شد كه از دهه ی پنجاه به بعد با وسایل سبك و افراد معدود به ساختن فیلمهای مستند از مسائل روز پرداختند و شیوه ی كارشان بیشتر شبیه به خبرنگارهایتلویزیونی بود.

Cinéma - Vérité
سینما گر

اصطلاحی وزین تراز كارگردان كه فرانسوی ها ( معمولاً در مورد فیلمسازان مهم و هنرمند ) به كار میبرند.

Cinéaste
سینمای آزاد

جنبشی در جهتساختن فلم های مستند كه در انگلستان در دهه ی پنجاه بر اساس نظریات « كارل رایس»،«تونی ریچاردسون و « لیندسی آندرسون » آغاز شد. هدف فیلمسازان « سینمای آزاد»به گفته ی خودشان، ساختن فیلم هایی اجتماعی و متعهد و آزاد از تحمیلات سینمایتجارتی، بر انگیختن شور و سَرزندگی، تشویق به یافتن بیانی شخصی در شناخت « اهمیتوضعیت های زندگی روز مره » بود.

Free Cinema
سینمای مستقیم

خویشاوند آمریكاییشیوه اروپایی سینما - حقیقت . اصطلاحی كه بر یك نوع روش فیلم سازی مستند در آمریكااطلاق می شود.

Direct Cinema
سینمای هنری

اصطلاحی اصلاًآمریكایی كه به سینماهایی اطلاق می شود كه فیلم های هنری قدیمی و آثار غیر تجارتیجدید را كه باب طبع اكثریت عامه نیست برای یك عده تماشاگر معدود خاص و علاقه مند نشانمی دهد.

Art House
سینهراما

سیستم فیلمبرداری برای نمایش روی پرده ی عریض كه در آن سه دوربین فیلمبرداری با فیلم 70 میلیمتری -كه بتوان بر آن باندهای متعدد صدا قرار داد - تواماً از صحنه در یك حوزه ی وسیعفیلمبرداری می كند و سه دستگاه نمایش بر یك پرده عریض و خمیده این سه فیلم را تواماً نمایش می دهد.

این سیستم را «فرد والر»Fred Waller آمریکایی اختراع کرد.

Cinerama
UserName