• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4584
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

پ

پاناویژن یکشیوه فیلمبرداری برای نمایش روی پرده ی عریض.Panavision
(پخش (1

مرحلهی بعد از تولید فیلم. تهیه کننده حق توزیع فیلم را به پخش کننده (معمولاً به مدت 5یا 7 سال )واگذار می کند و پخش کننده فیلم را در اختیار نمایش دهنده قرار میدهد.

Distribution
(پخش (2

عمل پخش و توزیعفیلم آماده ی نمایش بین سینماهای نمایش دهنده.

Release
پرداخت

اصطلاحی در موردنوشتن سناریو به شکلی فشرده و بدون ذکر جزئیات، مفصل تر از یک طرح ساده ولی خلاصهتر از سناریوی کامل.

Treatment
پرده(تصویر)  شدهقسمت

موقعی که در کادریک «نما» ی واحد، دو یا چند تصویر مشابه یا مختلف در کنار هم ظاهرشوند.

Split Screen
پردهسینما

پرده ی محل نمایشفیلم، که فیلم بر آن تابانده می شود. این پرده ممکن است سطحی مات ( غیر شفاف ) باشد.پرده های رایج سینما های امروز الیاف نقره ای دارد و سوراخ سوراخ است تا اولاً نوررا باز نتاباند و ثانیاً صدای بلند گوها از پشت پرده رد شود.

Screen
پردهعریض

شیوه نمایش فیلمروی پرده ی عریض تر از حد مرسوم ( حد مرسوم سابق نسبت 1 به 33/1 برای پرده هایسینما بود). نسبت پرده ی عریض و یا تصویر منعکس بر پرده ی عریض 1 به 66/1 و بیشتراست.

Wide Screen

پوزیتیو  (نسخه مثبت فیلم)

نسخه ای که بعد ازچاپ در لابراتوار از روی نسخه ی منفی ( نگاتیف ) به دست می آید و تصویر بر آن تصویرواقعی است و هر جسمی به شکلی که در عالم واقع هست دیده می شود.

Positive
پلان سکانس

اصطلاح فرانسوی بهمعنی یک « فصل » از فیلم که صورت یک «نما» ی طولانی بدون قطع را داشتهباشد.

Plan - Séquence
پن سریع
 سوئیشن پن» »

حرکتافقی سریع دوربین، طوری که تصویر حد فاصل بین دو نقطه محو به نظر برسد، به ایناصطلاح Zip Panهم گفته می شود.

Swish Pan

پوشش(ماسک )

پوششی که در مقابل عدسی دوربین فیلم برداری قرار می گیرد تا قسمتی از حوزه ی دید دوربین را بپوشاند ونگذارد که قسمتی از صحنه به روی فیلم منتقل شود.از ماسک معمولا در کار ایجاد حقه هایسینمائی استفاده می شود.

Mask
پیکسیلیشن

شیوه ای در تحرکدادن به آدمها یا اشیاء واقعی به طوری که حرکت کردن آنها حالت و شتاب حرکت واقعی رانداشته باشد (حرکت آدم ها در این شیوه تشبیه به لغزیدنی سریع به زمین جلوه می کند.)

Pixillation
پن

حرکت افقی دوربین از چپ به راست و یا بالعکس، روی پایه ثابت.

(حرکتی شبیه به کسی که ثابت ایستاده و سرش را از چپ به راست (و یا بالعکس) حرکت می دهد و افق را از زیر نظر می گذراند.)

pan
UserName