• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 4557
 • پنج شنبه 1382/6/27
 • تاريخ :

ت

تاد - اِی -او

یكشیوه فیلمبرداری ( روی فیلم 65 میلی متری ) برای نمایش بر پرده عریض ( با فیلم مثبت 70میلی متری ). روی فیلم جا برای شش نوار صدا وجود دارد، یعنی صدای فیلم از شش منبع و جهت مختلف می تواند پخش شود.

Todd - A - O
تاریكی بیش ازمعمول

نورپردازی به شیوه ای كه درآن تاریكی و قسمت های سایه دار صحنه بیشتر باشد. از این طرزنور پردازی برای ایجاد حالت گرفتگی، اندوه و شئامت استفاده می كنند.

Low Key Lighting
تدوین

تدوین فیلم عبارتستاز سلسله مراتب جمع آوری « نما » های منفرد و جداگانه ی فیلم و نوارهای صوتی و سرهم كردن آنها به صورت یك واحد پیوسته ی متشكل و معنی دار.

Editing
تدوین كننده

متصدی تدوین فیلمكه با نظر كارگردان «نما» های مختلف و غالباً پراكنده را بر حسب شماره هایی كهدارند، به هم می چسباند. تدوین كننده ضمن این عمل صدای هر نما را نیز با آن «سینك»(تطبیق ) می كند.

Editor
تدوین موازی

قطع متناوب از یكصحنه به صحنه ی دیگر و نشان دادن تكه ای از یك واقعه و تكه ای از واقعه ی دیگر، بهطوریكه دو ماجرا به طور موازی و متناوب پیش برده شود.

Cross - Cutting
تصاویر

تصاویر فیلم)قسمت تصویری فیلم ) در مقابل قسمت صدای آ‎ن.

Visuals
تصاویر رویهم

یك « نما » ی واحدكه از چاپ و یا روی هم افتادن دو یا چند تصویر مختلف تشكیل شده باشد. به طوری كه طرحهر یك از تصاویر ( هر چند محو ) از خلال سایر تصویر ها پیدا باشد.

Multiple- exposure
تصویر كمی محو

تصویری مه آلود ونه چندان واضح كه به وسیله قرار دادن صافی های مخصوص یا شیشه های آغشته به «وازلین»جلوی عدسی دوربین فیلمبرداری به دست می آید.

Soft Focus
تكنیك الر

از اوان شروعسینما از حدود سال 1900 تا 1935 چند نوع شیوه ی رنگ آمیزی در سینما ابداع و عرضه شدكه بین آنها اولین شیوه ی موفق فیلمبرداری رنگی « تكنی كالر» بود. «تكنی كالر» نامتجارتی یك شیوه فیلمبرداری و چاپ رنگی بود كه بعد ها به طور كلی مترادف بافیلمبرداری رنگی گردید.

Technicolor
تهیه كننده

كسی كه بساط مادیو نیروی خلاقه ی انسانی فیلم را فراهم و جمع می آورد.

Producer
تیپ سازی

هنر پیشه را درنقش متناسب با قالب و ریخت ظاهری اش شركت دادن.

Type - Casting
تیلت

حركت عمودی دوربینروی محور ثابت.

Tilt
UserName