• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 787
 • سه شنبه 1384/11/25
 • تاريخ :

آنالیز بازی از : مهدی ارژنگی نیا

. پرسپولیس – سایپا


استقلال - پاس

0 – 0

تهران ورزشگاه آزادی16 / 10 / 84

پاس

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

218

94

124

تعداد پاسهای كلی

159

67

92

پاسهای صحیح

52

23

29

پاسهای اشتباه

7

4

3

پاس بلند صحیح

14

7

7

سانتر

8

4

4

سانتر صحیح

45

24

21

ضربه سر اول

7

1

6

ضربه سر صحیح

20

10

10

خطا

43

22

21

دفع توپ

25

12

13

لودادن توپ

13

5

8

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

4

---

4

شوت بیرون چار چوب

6

3

3

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

5

3

2

سر بیرون چارچوب

1

1

---

آفساید

4

2

2

كارت زرد

%50

%49

%51

در صد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

231

101

130

 تعداد پاسهای كلی

179

72

107

پاسهای صحیح

46

25

21

پاسهای اشتباه

6

4

2

پاس بلند صحیح

25

19

6

سانتر

11

9

2

سانتر صحیح

39

24

15

ضربه سر اول

16

8

8

ضربه سر صحیح

21

12

9

خطا

27

15

12

دفع توپ

30

12

18

لودادن توپ

11

4

7

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

4

---

4

شوت بیرون چار چوب

4

4

---

كرنر

6

4

2

موقعیت خطرناك

2

2

---

سرداخل چار چوب

4

4

---

سر بیرون چارچوب

1

---

1

آفساید

5

4(1قرمز)

1

كارت زرد

%50

%51

%49

در صد مالكیت

پاس در 95 دقیقه یا 5700 ثانیه

استقلال در 95 دقیقه یا 5700 ثانیه

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

95 دقیقه 5700 ثانیه

49 دقیقه 2940 ثانیه

46 دقیقه 2760 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

26

31

22

تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

35

43

30

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

8/1

2

5/1

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

13

12

15

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

6

7

6

سانتر

بر حسب دقیقه

11

12

11

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

2

2

2

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

13

49

7

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

4

9/4

6/4

خطا

بر حسب دقیقه

2

2

2

دفع توپ

بر حسب دقیقه

3

4

3

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

7

9

5

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

31

16

---

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

23

---

11

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

15

16

15

كرنر

بر حسب دقیقه

31

24

46

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

---

---

---

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

19

16

23

سر بیرون چارچوب

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

95 دقیقه 5700 ثانیه

49 دقیقه 2940 ثانیه

46 دقیقه 2760 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

24

29

21

 تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

31

40

25

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

2

9/1

2

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

15

12

23

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

3

2

7

سانتر

بر حسب دقیقه

8

5

23

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

2

2

3

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

5

6

5

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

4

4

5

خطا

بر حسب دقیقه

3

3

3

دفع توپ

بر حسب دقیقه

3

4

2

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

8

12

6

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

---

---

---

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

23

---

11

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

23

12

---

كرنر

بر حسب دقیقه

15

12

23

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

47

24

---

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

23

12

---

سر بیرون چارچوب


آنالیز آماری بازی پرسپولیس - سایپا

پرسپولیس – سایپا

2

– 2

تهران ورزشگاه آزادی

15 / 10 / 84

سایپا

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

410

225

185

تعداد پاسهای كلی

353

197

156

پاسهای صحیح

50

25

25

پاسهای اشتباه

7

3

4

پاس بلند صحیح

42

24

18

سانتر

7

5

2

سانتر صحیح

60

31

29

ضربه سر اول

26

13

13

ضربه سر صحیح

28

14

14

خطا

22

4

18

دفع توپ

23

10

13

لودادن توپ

5

3

2

گرفتن توپ

2

2

-

شوت داخل چارچوب

3

2

1

شوت بیرون چار چوب

9

5

4

كرنر

5

4

1

موقعیت خطرناك

1

1

-

سرداخل چار چوب

4

2

2

سر بیرون چارچوب

1

1

---

آفساید

3

1

2

كارت زرد

%5/50

%52

%49

در صد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

211

89

122

 تعداد پاسهای كلی

157

64

93

پاسهای صحیح

47

22

25

پاسهای اشتباه

7

3

4

پاس بلند صحیح

12

2

10

سانتر

3

--

3

سانتر صحیح

31

16

15

ضربه سر اول

16

11

5

ضربه سر صحیح

19

11

8

خطا

51

27

24

دفع توپ

23

9

14

لودادن توپ

6

1

5

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

-

-

-

شوت بیرون چار چوب

5

-

5

كرنر

5

1

4

موقعیت خطرناك

2

-

2

سرداخل چار چوب

-

-

-

سر بیرون چارچوب

2

---

2

آفساید

4

1

3 (1 قرمز)

كارت زرد

%5/49

%48

%51

در صد مالكیت

پرسپولیس در 96 دقیقه یا 5760 ثانیه

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

95 دقیقه 5700 ثانیه

49 دقیقه 2940 ثانیه

46 دقیقه 2760 ثانیه

زمان

بر حسب ثانیه

27

32

23

 تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

36

45

30

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

2

2

9/1

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

13

16

12

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

8

24

8/4

سانتر

بر حسب دقیقه

32

---

16

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

3

3

3

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

6

4

9

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

5

4

6

خطا

بر حسب دقیقه

8/1

7/1

2

دفع توپ

بر حسب دقیقه

4

5

3

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

16

48

9

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

32

48

24

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

---

---

---

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

19

---

9

كرنر

بر حسب دقیقه

19

48

12

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

48

---

24

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

---

---

---

سر بیرون چارچوب

UserName