• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 679
 • دوشنبه 1384/11/24
 • تاريخ :

. پرسپولیس - سپاهان

استقلال – برق شیراز

3- 1

شیراز ورزشگاه حافظیه

2 / 10 / 84

برق شیراز

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

178

84

94

تعداد پاسهای كلی

137

63

74

پاسهای صحیح

37

20

17

پاسهای اشتباه

4

1

3

پاس بلند صحیح

9

5

4

سانتر

---

---

---

سانتر صحیح

39

22

17

ضربه سر اول

12

8

4

ضربه سر صحیح

19

10

9

خطا

39

22

17

دفع توپ

22

11

11

لودادن توپ

6

2

4

گرفتن توپ

2

---

2

شوت داخل چارچوب

4

3

1

شوت بیرون چار چوب

1

---

1

كرنر

---

---

---

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

5

3(یك قرمز)

2

كارت زرد

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

268

162

106

 تعداد پاسهای كلی

206

130

76

پاسهای صحیح

53

25

28

پاسهای اشتباه

9

7

2

پاس بلند صحیح

30

17

13

سانتر

4

1

3

سانتر صحیح

35

19

16

ضربه سر اول

16

9

7

ضربه سر صحیح

21

10

11

خطا

24

10

14

دفع توپ

33

19

14

لودادن توپ

2

1

1

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

3

3

---

شوت بیرون چار چوب

1

---

1

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

3

1

2

آفساید

4

1

3

كارت زرد

آنالیز آماری بازی پرسپولیس - سپاهان

. پرسپولیس - سپاهان

2- 3

تهران ورزشگاه آزادی

2 / 10 / 84

سپاهان

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

248

113

135

تعداد پاسهای كلی

195

86

109

پاسهای صحیح

43

20

23

پاسهای اشتباه

10

7

3

پاس بلند صحیح

8

6

2

سانتر

1

1

---

سانتر صحیح

27

13

14

ضربه سر اول

2

1

1

ضربه سر صحیح

12

7

5

خطا

50

26

24

دفع توپ

25

11

14

لودادن توپ

13

8

5

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

3

1

2

شوت بیرون چار چوب

3

3

---

كرنر

5

4

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

2

1

1

آفساید

1

---

1

كارت زرد

%5/46

%46

%47

درصد مالكیت

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

377

178

199

 تعداد پاسهای كلی

331

156

175

پاسهای صحیح

41

19

22

پاسهای اشتباه

5

3

2

پاس بلند صحیح

40

21

19

سانتر

11

8

3

سانتر صحیح

29

15

14

ضربه سر اول

10

5

5

ضربه سر صحیح

8

4

4

خطا

15

7

8

دفع توپ

32

20

12

لودادن توپ

4

1

3

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

5

2

3

شوت بیرون چار چوب

7

3

4

كرنر

12

8

4

موقعیت خطرناك

3

2

1

سرداخل چار چوب

4

3

1

سر بیرون چارچوب

1

---

1

آفساید

2

---

2

كارت زرد

%5/53

%54

%53

درصد مالكیت

UserName