• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1234
 • شنبه 1384/9/19
 • تاريخ :

آمار میانگین هر بازی در  نیم فصل به غیر از یك بازی همزمان (12 هفته)
آنالیز از : مهدی ارژنگی نیا

استقلال

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

237

119

118

تعداد پاسهای كلی

194

98

96

پاسهای صحیح

39

20

19

پاسهای اشتباه

5/2

1

5/1

پاس بلند صحیح

23

13

10

سانتر

5

3

2

سانتر صحیح

42

20

22

ضربه سر اول

9

4

5

ضربه سر صحیح

19

9

10

خطا

32

18

14

دفع توپ

23

10

13

لودادن توپ

7

4

3

گرفتن توپ

8/1

8/0

1

شوت داخل چارچوب

4

2

2

شوت بیرون چار چوب

4

2

2

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

4/0

08/0

3/0

سرداخل چار چوب

75/1

1

75/0

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

266

124

142

تعداد پاسهای كلی

229

105

124

پاسهای صحیح

33

17

16

پاسهای اشتباه

2

1

1

پاس بلند صحیح

20

12

8

سانتر

4

3

1

سانتر صحیح

42

19

23

ضربه سر اول

7

3

4

ضربه سر صحیح

18

9

9

خطا

28

14

14

دفع توپ

21

12

9

لودادن توپ

7

3

4

گرفتن توپ

25/2

5/1

75/0

شوت داخل چارچوب

5

2

3

شوت بیرون چار چوب

5

3

2

كرنر

4

5/2

5/1

موقعیت خطرناك

5/1

1

5/0

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

    

استقلال در 12 بازی(1080 دقیقه یا 64800 ثانیه)

پرسپولیس در 12 بازی (1080 دقیقه یا 64800 ثانیه)

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

بر حسب ثانیه

22

45

45

تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

27

55

55

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

2

4

4

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

33

77

60

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

3

6

8

سانتر

بر حسب دقیقه

16

30

38

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

7

4

3

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

9

21

17

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

4

9

9

خطا

بر حسب دقیقه

2

4

6

دفع توپ

بر حسب دقیقه

3

8

6

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

11

21

26

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

49

108

90

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

18

38

34

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

19

37

41

كرنر

بر حسب دقیقه

22

40

54

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

216

108

270

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

49

83

120

سر بیرون چارچوب

واحد زمان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

بر حسب ثانیه

20

43

37

تعداد پاسهای كلی

بر حسب ثانیه

23

51

43

پاسهای صحیح

بر حسب دقیقه

6/2

5

5

پاسهای اشتباه

بر حسب دقیقه

30

60

60

پاس بلند صحیح

بر حسب دقیقه

4

7

10

سانتر

بر حسب دقیقه

18

27

51

سانتر صحیح

بر حسب دقیقه

2

4

3

ضربه سر اول

بر حسب دقیقه

10

24

20

ضربه سر صحیح

بر حسب دقیقه

4

9

9

خطا

بر حسب دقیقه

3

6

6

دفع توپ

بر حسب دقیقه

4

7

9

لودادن توپ

بر حسب دقیقه

11

25

20

گرفتن توپ

بر حسب دقیقه

40

60

120

شوت داخل چارچوب

بر حسب دقیقه

16

36

29

شوت بیرون چار چوب

بر حسب دقیقه

17

27

33

كرنر

بر حسب دقیقه

22

36

60

موقعیت خطرناك

بر حسب دقیقه

60

90

180

سرداخل چار چوب

بر حسب دقیقه

36

67

77

سر بیرون چارچوب

UserName