• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 14841
 • دوشنبه 23/8/1384
 • تاريخ :

مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان


تألیف : گلین . وی . توماس ، آنجل . ام . جی . سیلک

مترجم : عباس مخبر

انتشارات : طرح نو

1- تاریخ و بررسی اجمالی نظری

- رهیافت های تکاملی

- رهیافت های بالینی- فرانکنی

- رهیافت های هنرمندانه

- رهیافت های فرایندی

- خلاصه

2 - خصوصیات نقاشی کودکان

طبقه بندی مراحل تکاملی

- هجده ماهگی تا دو سال و نیمگی

- دو سال و نیمگی تا پنج سالگی

- پنج تا هشت سالگی

- هشت سالگی تا نوجوانی

- مراحل عمومی تکامل نقاشی؟

- خلاصه

3 - نقاشی چیست؟

- تصاویر به مثابه نمادها

- نظریه های ادراکی تصاویر

نظریه های بومشناختی I

- نظریه های پرسپکتیو- فرافکنی درباره ی ادراک تصاویر

نظریه های بومشناختی II

- نظریه ی اطلاعات تغییر ناپذیر گیبسون درباره ادراک تصویر

- نظریه های ساختمان گرایان درباره ی ادراک تصویر

- نظریه ی گشتالتی ادراک تصویر

- خلاصه

4- چرا کودکان نقاشی می کشند؟

رهیافت های تکاملی

- نقاشی به مثابه بازی

- تبیین پیاژه از نقاشی

- رهیافت های بالینی- فرافکنی

رهیافت های هنرمندانه

- عوامل حسی و یا ادراکی

- هدف بازنمایی

- تأثیرات اجتماعی

- خلاصه

5- فرایند نقاشی و اثرات آن

- سبک های ترکیب بندی

زبان تصویری ( گرافیکی)

- شکل های ساده

- رجحان های الگو و حرکت

- در کنار یکدیگر قرار دادن شکل ها و خطوط

- تعیین محل

- ترتیب و توالی

- برنامه ریزی

- طرح ها

- سرمشق های ردیف کردن

- تأثیر موقعیت نسبی نقاش

- تأثیر سرمشق های بصری مکانی

- تأثیر سرمشق های بافتی

- خلاصه

6- در نقاشی چه اطلاعاتی وجود دارد؟

- نقاشی های نمادین

- اطلاعات شیء- محور

- بازنمایی مرسوم

- سنجش اندازه در یک شیء

- شفاف بینی ها

- نقاشی از اشیاء سه بعدی

- اطلاعات خاص ترتیبی

- اطلاعات خاص دیدگاهی

- مقیاس گذاری اندازه میان اشیاء

- نتیجه

- خلاصه

7- جنبه های بیانی نقاشی

- تفسیرهای فرافکنی از نقاشی کودکان

- شاخص های عاطفی در نقاش کودکان

- کشیدن موضوع هایی که به لحاظ عاطفی اهمیت دارند

- هنردرمانی

- خلاصه

8- تکامل نقاشی استثنایی

- تکامل استعداد نقاشی در کودکانی که از جهات دیگر بهنجارند

- هنرمند در خود مانده و با استعداد

- استعداد استثنایی نقاشی در هنرمندان در خودمانده

- مقایسه با سایر گروه ها

- تبیین توانایی نقاشی در کودکان درخود مانده

- خلاصه

9- نقاشی های کودکان به مثابه هنر

- آیا کودکان می توانند نقاشی هایی تولید کنند که خصوصیات هنری داشته باشد؟

- مقایسه با هنر مدرن

- مقایسه با هنر ابتدایی

- آیا کودکان می توانند خصوصیات هنری را در نقاشی درک کنند؟

- درک کودکان از هنر

- آموزش هنر

- خلاصه

10- نتیجه گیری و سمت و سوی آینده

- بیان عاطفی

- نقاشی و نوشتن اوّلیه

- نقاشی و اندیشه

هنر ابزاری برای رشد تفکر کودک

هنر ابزاری برای رشد تفکر کودک

هنر ابزاری برای رشد تفکر کودک
معلمی که دوستش دارم

معلمی که دوستش دارم

معلمی که دوستش دارم
تزیین هندوانه برای کدبانو ها

تزیین هندوانه برای کدبانو ها

تزیین هندوانه برای کدبانو ها
UserName