• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1878
 • چهارشنبه 1384/7/13
 • تاريخ :

. استقلال – راه آهن

فولاد – پیروزی

1 – 0

ورزشگاه تختی آبادان

دوشنبه 11 / 7 / 84

فولاد

پرسپولیس 

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

142

49

93

تعداد پاسهای كلی

119

39

80

پاسهای صحیح

21

8

13

پاسهای اشتباه

2

2

---

پاس بلند صحیح

19

7

12

سانتر

6

2

4

سانتر صحیح

46

21

25

ضربه سر اول

6

2

4

ضربه سر صحیح

19

9

10

خطا

40

24

16

دفع توپ

21

11

10

لودادن توپ

10

6

4

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

6

3

3

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

4

---

4

موقعیت خطرناك

2

---

2

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

4

2

2(1قرمز)

كارت زرد

1

---

1

آفساید

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

269

147

122

 تعداد پاسهای كلی

237

134

103

پاسهای صحیح

27

13

14

پاسهای اشتباه

5

---

5

پاس بلند صحیح

18

13

5

سانتر

3

3

---

سانتر صحیح

37

12

25

ضربه سر اول

5

2

3

ضربه سر صحیح

21

11

10

خطا

25

7

18

دفع توپ

29

18

11

لودادن توپ

6

2

4

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

4

1

3

شوت بیرون چار چوب

6

4

2

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

2

2

---

كارت زرد

2

2

---

آفساید

با توجه به آمار در نیمه اول برتری از لحاظ تعداد پاسهای صحیح و اشتباه با پرسپولیس بود ولی در تعداد موقعیت خطرناك فولاد موفق و موثرتر بود و حملاتش موثر تر بود ولی پرسپولیس بیشتر پاسهای خود را طبق چند بازی قبل در یك سوم دفاعی خود و میانه زمین رد و بدل می كردو تیم فولاد نیز با توجه به آمار سانتر بیشتر در میل به ارسال سانتر از جناحین داشت و پرسپولیس وقتی صاحب توپ می شد بازیكنان از هم حمایت نمی كردند و حركت نداشتند و مهاجمان مجبور می شدند رو به عقب كار كنند و پس از گل و اخراج بازیكن فولاد از زمین طبیعی بود كه فولاد در نیمه دوم عقب بكشد و دفاعی بازی كند.

آنالیز آماری بازی استقلال _ راه آهن

استقلال – راه آهن

3 – 0

تهران ورزشگاه آزادی

دو شنبه 11 / 7 / 84

 راه آهن

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

258

149

109

تعداد پاسهای كلی

217

131

86

پاسهای صحیح

38

17

21

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

19

10

9

سانتر

4

1

3

سانتر صحیح

25

13

12

ضربه سر اول

4

1

3

ضربه سر صحیح

15

9

6

خطا

26

11

15

دفع توپ

23

7

16

لودادن توپ

3

2

1

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

6

3

3

شوت بیرون چار چوب

10

6

4

كرنر

2

2

4

موقعیت خطرناك

---

---

4

سرداخل چار چوب

2

---

2

سر بیرون چارچوب

1

---

1

كارت زرد

1

---

1

آفساید

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

341

150

191

 تعداد پاسهای كلی

286

124

162

پاسهای صحیح

55

26

29

پاسهای اشتباه

---

---

---

پاس بلند صحیح

19

7

12

سانتر

4

1

3

سانتر صحیح

44

21

23

ضربه سر اول

6

2

4

ضربه سر صحیح

28

17

11

خطا

40

19

21

دفع توپ

16

5

11

لودادن توپ

9

3

6

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

7

3

4

شوت بیرون چار چوب

4

2

2

كرنر

3

1

2

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

3

1

2

سر بیرون چارچوب

2

1

1

كارت زرد

6

4

2

آفساید

راه آهن نیمه دوم از ریل خارج شد.

از لحاظ بررسی آمار برتری كامل با استقلال بود و در طول نیمه اول با ارسال توپ از جناحین و بردن بازی به هوا موفق به بدست آوردن چند موقعیت نسبی شدند و كارهای سه نفره تركیبی و لی بازیكنان راه آهن با دوندگی زیاد و پرسینگ بازیكن صاحب توپ و ضربات سر اول طبق آمار موفق شدند نیمه اول را با نتیجه مساوی تمام كنند ولی در نیمه دوم با بردن بازی بروی زمین و عمق دفاع راه آهن همانطور كه در سه گل مشاهده می كنید موفق شدند با عوض كردن تاكتیك تیمی خود انسجام دفاعی تیم راه آهن را بهم ریخته و موفق شوند در ضد حملات صاحب گلهای بیشتری شوند.

UserName