• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 6551
 • سه شنبه 1389/6/2
 • تاريخ :

خطوط موازی و مورب

خطوط موازی و مورب

موضوع:

توازی

 

هدف:

بررسی و کشف این قضیه که نیمسازهای زاویه های تبادل داخلی بین خطوط موازی و مورب با هم موزای هستند.

 

شرح فعالیت:

در شکل دو خط موزای و یک خط مورب دیده می شود.

نیمساز زاویه های تند ایجاد شده رسم شده اند.

نقاط B,A را حرکت دهید و جا به جا کنید.

آیا این دو نیمساز همیشه با هم موازیند؟

برای اینکه از پاسخ خود مطمئن شوید می توانید ابزار رسم خط موازی را انتخاب نمایید و از نقطه A خطی موازی نیمساز زاویه B  رسم کنید و ببینید آیا خطی که رسم کردید روی نیمساز زاویه A می افتد یا خیر؟

با توجه به اندازه ی زاویه های روی شکل و قضیه ی خطوط موازی مورب و عکس آن، آیا می توانید برای آنچه مشاهده می کنید دلیل بیاورید؟

 

راهنمایی

 

گروه ریاضی مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: داودی و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی

 

حالت تساوی وتر و یک ضلع

حالت تساوی وتر و یک ضلع

در شکل دو مثلث می بینید. مثلث DEF قائم الزاویه است و مثلث ABC یک مثلث نا مشخص است. رأس A را جا به جا کنید. چند مثلث مختلف می توان ساخت که دو ضلع 4 و 3 واحدی داشته باشد؟
میانه ی وارد بر وتر

میانه ی وارد بر وتر

مثلث ABC یک مثلث قائم الزاویه است. AM میانه ی وتر آن است. (میانه پاره خطی است که از رأس به وسط ضلع مقابل متصل می شود. به عنوان مثال در شکل از نقطه A به وسط ضلع BC یعنی نقطه M متصل شده است)
تساوی مثلث های قائم الزاویه

تساوی مثلث های قائم الزاویه

مثلث ABC یک مثلث متساوی الساقین است. ارتفاع های نظیر ساق های مثلث در شکل نشان داده و اندازه ی آن ها روی آن ها نوشته شده است....
UserName
عضویت در خبرنامه