• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 3754
 • يکشنبه 1384/6/20
 • تاريخ :

.پیروزی – سایپا

استقلال – پاس

تهران ورزشگاه آزادی

چهارشنبه 16/ 6 / 84


مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

205

113

92

تعداد پاسهای كلی

163

90

73

پاسهای صحیح

35

16

19

پاسهای اشتباه

7

7

---

پاس بلند صحیح

10

4

6

سانتر

4

2

2

سانتر صحیح

38

16

22

ضربه سر اول

7

2

5

ضربه سر صحیح

22

7

15

خطا

42

23

19

دفع توپ

25

12

13

لودادن توپ

13

5

8

گرفتن توپ

5

3

2

شوت داخل چارچوب

4

3

1

شوت بیرون چار چوب

2

1

1

كرنر

4

3

1

موقعیت خطرناك

2

---

2

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

289

169

120

 تعداد پاسهای كلی

245

145

100

پاسهای صحیح

41

21

20

پاسهای اشتباه

3

3

---

پاس بلند صحیح

37

26

11

سانتر

9

8

1

سانتر صحیح

36

14

22

ضربه سر اول

12

6

6

ضربه سر صحیح

15

5

10

خطا

19

8

11

دفع توپ

23

14

19

لودادن توپ

8

5

3

گرفتن توپ

---

---

---

شوت داخل چارچوب

---

---

---

شوت بیرون چار چوب

6

4

2

كرنر

4

3

1

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

4

4

---

سر بیرون چارچوب

پیروزی – سایپا

تهران ورزشگاه آزادی

جمعه 19 / 6 / 84


مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

157

104

53

تعداد پاسهای كلی

130

88

42

پاسهای صحیح

26

16

10

پاسهای اشتباه

1

--

1

پاس بلند صحیح

10

6

4

سانتر

1

--

1

سانتر صحیح

31

19

12

ضربه سر اول

3

1

2

ضربه سر صحیح

21

9

12

خطا

45

33

12

دفع توپ

24

14

10

لودادن توپ

10

5

5

گرفتن توپ

--

--

--

شوت داخل چارچوب

5

1

4

شوت بیرون چار چوب

3

2

1

كرنر

1

--

1

موقعیت خطرناك

--

--

--

سرداخل چار چوب

--

--

--

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

279

141

138

تعداد پاسهای كلی

239

19

117

پاسهای صحیح

37

19

18

پاسهای اشتباه

3

--

3

پاس بلند صحیح

28

16

12

سانتر

8

5

3

سانتر صحیح

46

21

25

ضربه سر اول

8

6

2

ضربه سر صحیح

21

9

12

خطا

23

10

13

دفع توپ

23

12

11

لودادن توپ

11

7

4

گرفتن توپ

1

--

1

شوت داخل چارچوب

9

5

4

شوت بیرون چار چوب

6

3

3

كرنر

6

3

3

موقعیت خطرناك

1

1

--

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

UserName