• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2953
 • شنبه 1384/6/12
 • تاريخ :

استقلال - صبا باتری

پرسپولیس - فجر سپاسی

2 -2

11/6/84

ورزشگاه حافظیه شیراز

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

159

101

58

تعداد پاسهای كلی

130

83

47

پاسهای صحیح

25

14

11

پاسهای اشتباه

4

4

--

پاس بلند صحیح

17

10

7

سانتر

6

4

2

سانتر صحیح

44

27

17

ضربه سر اول

5

3

2

ضربه سر صحیح

20

9

11

خطا

35

21

14

دفع توپ

27

13

14

لودادن توپ

10

3

7

گرفتن توپ

2

2

--

شوت داخل چارچوب

4

4

--

شوت بیرون چار چوب

4

3

1

كرنر

4

2

2

موقعیت خطرناك

1

--

1

سرداخل چار چوب

1

--

1

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

249

104

145

تعداد پاسهای كلی

217

90

127

پاسهای صحیح

36

21

15

پاسهای اشتباه

6

3

3

پاس بلند صحیح

27

15

12

سانتر

5

3

2

سانتر صحیح

39

16

23

ضربه سر اول

7

2

5

ضربه سر صحیح

25

14

11

خطا

31

18

13

دفع توپ

17

7

10

لودادن توپ

13

3

10

گرفتن توپ

--

--

--

شوت داخل چارچوب

2

--

2

شوت بیرون چار چوب

6

4

2

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب


استقلال -صباباتری

4-1

11/6/84

تهران ورزشگاه آزادی

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

201

96

105

تعداد پاسهای كلی

173

82

91

پاسهای صحیح

25

13

12

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

28

19

9

سانتر

6

3

3

سانتر صحیح

41

18

23

ضربه سر اول

7

3

4

ضربه سر صحیح

17

10

7

خطا

25

10

15

دفع توپ

17

4

13

لودادن توپ

10

2

8

گرفتن توپ

5

3

2

شوت داخل چارچوب

5

2

3

شوت بیرون چار چوب

4

4

---

كرنر

4

3

1

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

175

82

93

تعداد پاسهای كلی

149

67

82

پاسهای صحیح

24

14

10

پاسهای اشتباه

2

1

1

پاس بلند صحیح

19

8

11

سانتر

4

2

2

سانتر صحیح

55

32

23

ضربه سر اول

13

4

9

ضربه سر صحیح

27

13

14

خطا

44

26

18

دفع توپ

25

9

16

لودادن توپ

6

2

4

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

2

2

---

شوت بیرون چار چوب

---

---

---

كرنر

3

1

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

2

---

2

سر بیرون چارچوب

UserName