• صارفین کی تعداد :
  • 2402
  • 3/17/2012
  • تاريخ :

امتحاني مشق ( درس ھفتم و ھشتم )

فارسی

سوال نمبر 1 : مندرجہ ذيل سوالات کے جوابات ديں -

1- ميرزا ابراھيم خان بدستور چہ کسي دوربين فيلمبرداري را وارد ايران کرد ؟

2-  عبدالحسين سپنا چہ فيلم ھاي را ساختہ است ؟

3- امروز چرا سينماي ايران  يکي از سينماھاي  جھان مطرح است ؟

4- قرآن از طريق چہ کسي بر پيغمبر اکرم ص نازل شد ؟

5- آيات مدني  با آيات مکي چہ تفاوتي دارد ؟

6- تعداد جزء و آيات قرآن کريم را بنويسيد ؟

7- بزرگترين و کوتاہ ترين سورہ قرآن کريم را نام ببريد -

8-  در قرآن دربارہ  چہ مسائلي ذکر شدہ است ؟

9- بھترين راھنماي  زندگي ما چيست ؟

10- جشنوارہ بين المللي فيلم ايران چہ نام دارد و در چہ  زماني برگزار مي شود ؟

سوال نمبر 2-   با کلمات ذيل جملہ بسازيد

1- جوايز

2- مطرح

3- راھنما

4- کارشناس

5- شناختہ شدہ

6- دھہ فجر

7- معجزہ

8- طولاني

9- کوتاہ

10 - اخروي

سوال نمبر 3- يک آيھ قرآن با ترجمہ فارسي حفظ کنيد  و بنويسيد -

سوال نمبر 4- در جملات زير صفت فاعلي و مفعولي را مشخص کنيد و اجزاي ساختہ آن بنويسيد -

1- نامہ نوشتہ تو را خواندم -

2- آفريد گار اين دنيا خداي بزرگ است -

3- در اين فروشگاہ لباس بچہ گانہ فروختہ مي شود -

4- خط علي خوانا است -

5- پدرم شنوندہ راديوي شما است -

سوال نمبر 5 - پنج جملہ دربارہ قرآن مجيد بنويسيد -

سوال نمبر 6- جاھاي خالي را پر کنيد -

1- حضرت جبرائيل  يکي از ------------ خدا است -

2- تعداد --------------  ،-------------  6236 است -

3- سورہ فاتحہ در -------------------  نازل شد -

4- قرآن کريم يک کتاب -----------------------  و ------------------------ است -

5- در ايران بھترين فيلم ھا ،---------------- شدہ اند  و ------------ بين المللي دريافت کردند -

سوال نمبر 7: يک مکالمہ بين استاد و شاگرد بنويسيد -

سوال نمبر 8 - يک شعر کامل (نظم ) بہ زبان فارسي را حفظ کردہ بنويسيد -

 

پيشکش : شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

قرآن