• صارفین کی تعداد :
  • 701
  • 2/1/2012
  • تاريخ :

ابوريحان بيروني (440 -362 ) ہجري شمسي ( حصّہ سوّم )

ابوریحان بیرونی

 ضرب المثل ھا و اصطلاحات زير را حفظ کنيد و مفہوم آن بنويسيد -

ضرب المثل ھا

1- تخم مرغ دزد ، شتر دزد مي شود -

2- چاہ نکن بھر کسي ، اول خودت ، دوم کسي

3-سگ زرد برادر شغال است -

4- قطرہ قطرہ جمع گردد ، و انگھي دريا شود -

5- نھد شاخ پر ميوہ ، سر بر زمين

6- شنيدن کي بود مانند ديدن

7-کبوتر با کبوتر باز با باز

8- با يک گل بھار نمي شود -

9- گل بشت و رو ندارد -

10- ھر گلي يک بو دارد -

11- عقل مردم بہ چشم شونہ

12- خفتتہ را خفتہ کي کند بيدار

13- ھر کہ بامش  بيش ، برفش بيشتر

14- کار نيکو کردن از پر کردن است -

اصلاحات

1- خشکش زد

2- زھرہ اش ترکيد

3- سرم رفت

4- ھاج و واج ماند

5-من زير بار اين کار نمي روم

6-پايت را از اين ماجرا بيرون بکش

7-رنگش پريد

8- بغضش  ترکيد

9-سرزدہ بہ خانہ ما آمد

10- حالم را گرفت

11- رفت کہ با چوب بہ خدمتش برسہ

12- اين قدر پا برھنہ توي حرف من ندو   

پيشکش : شعبۂ تحرير و پيشکش تبيان


متعلقہ تحريريں:

درس “ محاورہ ما بين خدا و انسان “ کي مشق