• Nombre de visites :
  • 834
  • 25/1/2012
  • Date :

Suhreverdi’nin Hayatı ve Eserleri -5

suhreverdi’nin hayatı ve eserleri

31- Risale-i Sefir-i Simorg: Önsöz kısmı sembolik bir hikaye olan bu eser Şuhud'i ilmin Husuli ilimlerden üstünlüğünü ve İrfani makamları anlatan küçük bir risaledir. Dili farsçadır.

32- Risaletu’t-Tayr:Suhreverdi’nin kaleme aldığı bu risale İbni Sina’nın Risaletu’t-Tayr adlı eserinin tercümesi olup sembolik bir hikayedir.

33-  Yezdan-i Şınakht: Suhreverdi’nin bu eseri ilahi marifet, nefs ve nubüvet hakkındadır.

34-  Risalet Tefsir Ayat Min Kitabi’llah ve Habere An Resuli’llah: Bu eser basılmamıştır.

35-  Et-Tesbihat ve Da’vetu’l-Kevakib: Sadece Şehrzuri bu eseri zikretmiş ve bu güne kadar da bu eser basılmamıştır.

36-  Ed’iyye-i Muteferrika: Suhreverdi’nin münacaatlarından meydana gelmiştir ve bu eser de basılmamıştır.

37- Da’vetu’ş-Şemsiye: Bu eserde basılmamıştır.

38- Es-Siracu’l-Vehac: Şehrzuri bu eseri de Suhreverdi’nin kitapları fihristinde zikretmiş ama ihtimalen bu eser Suhreverdi’nin değildir demiştir.

39-  El-Varidatu’l-İlahiye Bi Tahayyurati’l-Kevakib ve Tesbihatiha: Bu eserde basılmamıştır.

40-  Kitabun Fi’s-Simya

41-  Mukatibat İla’l-Muluk ve’l-Meşayih

42- El-Elvah: Şehrzuri Suhreverdi’nin bu eserinin dili hakkında bazen Arapça olduğunu ve bazen de Farsça olduğunu belirtmiş ama büyük bir ihtimalle Suhreverdi’nin kendisi bu eseri önce Arapça yazmış daha sonra kendisi Farsçaya çevirmiştir.

43-  Tesbihatu’l-Ukul ve’n-Nufus ve’l-Anasir: Suhreverdi’nin bu eseri de basılmamıştır.

44- Şerhu’l-İşarat: Farsça olan bu eser İbni Sina’nın El İşarat Ve El Tenbihat’ının şerhidir. Bu eserde basılmamıştır.

45- Keşfu’l-Gıta Li İhvanu’s-Safa:

46-El-Kelimatu’z-Zevkiyye ve Nukatu’l-Şevkiyye: Bu eser Risaletu’l-Ebrac olarak ta bilinmektedir. Printer'in fihristinde yer alan bu eser Şehrzuri tarafından zikredilmemiştir.

47- Risale: İsimsiz bu risaleyi sadece Printer zikretmiştir. Bu eser Cisim, Hareket, Rubibiyyet-i İlahi, Mead, Vahiy ve İlhamdan bahsetmektedir.

48- Hikmet Bahsinde Küçük Bir Risale: Konusu Mantık, Tabiat ve İlahiyat olan bu risale Şehrzuri’nin fihristinde yer almamaktadır. Ama Printer kendi fihristinde bu risaleye yer vermiştir.

Printer fihristinde Suhreverdi’ye addedilen ama Şehrzuri’nin zikretmediği farsça ve arapça yazılan felsefi, ahlaki ve tasavvufi birçok manzume de bulunmaktadır.


Suhreverdi’nin Hayatı ve Eserleri -4

Suhreverdi’nin Hayatı ve Eserleri -3

Suhreverdi’nin Hayatı ve Eserleri -2

Suhreverdinin Hayatı ve Eserleri -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)